POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

obchodnej spoločnosti eČasenka, s.r.o., so sídlom Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO 48 322 989, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 28697/S (ďalej v texte len „eČasenka, s.r.o.“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

Spoločnosť eČasenka, s.r.o. prijala túto politiku ochrany osobných údajov (ďalej v texte len „Politika“ v príslušnom gramatickom tvare) na stanovenie a udržanie primeraného stupňa ochrany osobných údajov a informovanie dotknutých osobách o účeloch, spôsoboch spracovania ich osobných údajov a ich právach vyplývajúcich z predpisov regulujúcich ochranu osobných údajov. Táto Politika sa vzťahuje na spracovávanie osobných údajov, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. získava a spracúva buď sama alebo spolu s ďalšími prevádzkovateľmi v rámci svojej podnikateľskej činnosti od svojich klientov a zákazníkov nachádzajúcich sa v Európskej únii.

Spoločnosť eČasenka, s.r.o. rešpektuje právo každej fyzickej osoby na jej súkromie a preto používa všetky nutné opatrenia a robí maximum pre to, aby zabezpečila bezpečnosť všetkých informácií a osobných údajov, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. získa. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. sa vždy usiluje, aby jej konanie bolo v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej v texte len „GDPR“ v príslušnom gramatickom tvare) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare).

Táto Politika stanovuje postupy spracúvania osobných údajov, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. vykonáva. Konkrétne informácie a podrobnosti k jednotlivému spracúvaniu osobných údajov spoločnosť eČasenka, s.r.o. poskytuje vždy pri konkrétnom zbere osobných údajov, pokiaľ to Nariadenie alebo Zákon vyžaduje. V prípade, ak sa konkrétne informácie alebo podrobnosti líšia od informácii v tomto dokumente, tieto konkrétne informácie alebo podrobnosti majú prednosť pred touto Politikou ochrany osobných údajov.

Táto Politika sa skladá zo štyroch častí, pričom prvá, druhá a tretia časť tvoria samostatné celky, ktoré sú pre prehľadnosť spojené do jedného dokumentu, pričom pri každej tejto časti máte ako dotknutá osoba na úvod uvedené, v akých prípadoch sa na Vás táto konkrétna časť Politiky vzťahuje. Štvrtá časť predstavuje spoločné ustanovenia, ktoré sa aplikujú ako pre prvú, druhú aj tretiu časť tejto Politiky.

PRVÁ ČASŤ - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM KIOSKOV, WEB-ROZHRANIA A OD POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Táto časť Politiky sa na Vás ako dotknutú osobu vzťahuje v prípade, ak uzatvoríte so spoločnosťou eČasenka, s.r.o. zmluvu o poskytnutí služby elektronickej časenky, t.j. ak a) použijete čítačku občianskeho preukazu na kiosku eČasenka na prečítanie identifikačných údajov z Vášho občianskeho preukazu v ambulancii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ku ktorému chcete ísť na vyšetrenie, b) použijete portál www.ecasenka.sk na využitie služieb poskytovaných spoločnosťou eČasenka, c) použijete aplikáciu pre mobilné zariadenia spoločnosti eČasenka na využitie služieb poskytovaných spoločnosťou eČasenka, alebo ak Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti využil služby eČasenka na komunikáciu s Vami ohľadom manažmentu a riadenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

I.Základné ustanovenia

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zbiera Vaše osobné údaje na účely uvedené v tejto časti Politiky a rozhoduje o prostriedkoch spracúvania Vašich osobných údajov (vrátane vymedzenia účelov, na ktoré sa Vaše osobné údaje zbierajú a spracúvajú) spolu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v ambulancii ktorého ste použili kiosk alebo s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ohľadom ktorého chcete využiť služby na www.ecasenka.sk (ďalej v texte aj „Poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

 2. Použitím kiosku eČasenka na prečítanie identifikačných údajov z Vášho občianskeho preukazu alebo využitím služieb spoločnosti eČasenka prostredníctvom www.ecasenka.sk alebo využitím aplikácie pre mobilné zariadenia eČasenka uzatvárate zmluvu o poskytnutí služby spoločnosťou eČasenka (ďalej v texte aj „Zmluva s eČasenka“ v príslušnom gramatickom tvare) a tým si objednali poskytnutie služieb od spoločnosti eČasenka, s.r.o. Pre potreby evidencie údajov o manažmente a poskytovaní zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom spoločnosť eČasenka sprístupňuje Vaše osobné údaje spoločnosti poskytujúcej lekársky software pre Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej v texte aj „Spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare). Tieto dva subjekty (Poskytovateľ a Spoločnosť) spolu so spoločnosťou eČasenka, s.r.o. preto v zmysle príslušných ustanovení GDPR (čl. 4 bod 7 GDPR 1) a Zákona (§ 5 písm. o) Zákona) predstavujú spolu spoločného Prevádzkovateľa, ktorý vymedzuje účel a prostriedky spracovania Vašich osobných údajov.

  [ 1 ] Podľa čl. 4 bod 7 GDPR: „Na účely tohto nariadenia „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.“

 3. S Poskytovateľom, ktorý Vám už poskytuje zdravotnú starostlivosť, ste v zmysle osobitných predpisom uzavreli zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej v texte aj „Zmluva s Poskytovateľom“ v príslušnom gramatickom tvare), na základe ktorej je oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje a využívať ich na komunikáciu s Vami.

 4. Kontaktné údaje spoločnosti eČasenka, s.r.o. sú uvedené v Článku I Tretej časti tejto Politiky. Kontaktné údaje ostatných subjektov, ktorí sú spolu so spoločnosťou eČasenka, s.r.o. prevádzkovateľom (t.j. Poskytovateľa a Spoločnosti) sú uvedené v Politike ochrany osobných údajov týchto subjektov na ich internetových stránkach alebo v ich prevádzke.

II. Účel a právny základ spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje iba v nevyhnutných prípadoch a v rozsahu nevyhnutnom na splneniu účelu, pre ktorý sa osobné údaje zbierajú. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje podľa tejto časti Politiky len na nasledujúci účel:

  • poskytnúť Vám ako dotknutej osobe službu riadenia a manažmentu čakania na poskytnutie služby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej v texte aj „Služba“ v príslušnom gramatickom tvare),

  • informovať Poskytovateľa o Vašom dopyte na ním poskytované služby a tým zefektívniť jeho poskytovanie služby pre Vás,

  • zabezpečiť prenos informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Vašej osobe do lekárskeho software užívaného Poskytovateľom pre účely plnenia povinností v zmysle osobitných predpisov na úseku zdravotnej starostlivosti,

  • informovať Vás o termínoch poskytovania zdravotnej starostlivosti u Poskytovateľa.
   a to na základe uzavretia Zmluvy s eČasenka a/alebo Zmluvy s Poskytovateľom.

 1. Právny základ, na základe ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje na účel uvedené v bode 1. tohto článku, je daný podľa Článku 6 bod 1 písm. b) GDPR t.j. že:

  • spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy s eČasenka (o poskytnutí služby spoločnosťou eČasenka), a/alebo na plnenie Zmluvy s Poskytovateľom (o poskytovaní zdravotnej starostlivosti), ktorých zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba.

III. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. môže zbierať Vaše osobné údaje na účel podľa tejto časti Politiky len z nasledujúcich zdrojov:

  • získané od Vás prostredníctvom kiosku umiestneného v ambulancii Poskytovateľa, ktorý ste použili na prečítanie Vašich identifikačných údajov z Vášho občianskeho preukazu;

  • získané od Vás online prostredníctvom www.ecasenka.sk alebo prostredníctvom aplikácií pre mobilné zariadenia eČasenka,

  • získané od Poskytovateľa.

 2. Spoločnosť zbiera na splnenie účelu podľa tejto časti Politiky najmä tieto kategórie osobných údajov: identifikačné osobné údaje, t.j. meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, Vaše telefónne číslo, prípadne tieto údaje o deťoch vo vzťahu ku ktorým ste zákonný zástupca.

IV. Informácia o zdieľaní Vašich osobných údajov podľa tejto časti

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. poskytuje Vaše osobné údaje na dosiahnutie účelu uvedeného v tejto časti Politiky, na ktorý sa zbierajú Vaše osobné údaje len Poskytovateľovi (u ktorého ste použili kiosk na prečítanie osobných údajov z Vášho občianskeho preukazu a/alebo ohľadom ktorého ste využili služby spoločnosti eČasenka alebo ktorý Vám poskytuje zdravotnú starostlivosť)) a Spoločnosti (ktorej lekársky software tento Poskytovateľ využíva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti), ktorí majú rovnako ako spoločnosť eČasenka, s.r.o. postavenie prevádzkovateľa.

V. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. bude Vaše osobné údaje získané na dosiahnutie účelu podľa tejto časti Politiky uchovávať len počas nevyhnutne nutnej doby a za podmienky dodržania všetkých právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. tak na účel podľa tejto časti Politiky uchováva Vaše osobné údaje po dobu troch mesiacov od momentu ako Vám bola poskytnutá služba spoločnosti eČasenka [2]. Po tejto dobe spoločnosť eČasenka, s.r.o. Vaše osobné údaje vymaže.

  [ 2 ] Spoločnosť eČasenka, s.r.o. uchováva Vaše osobné údaje po dobu 3 mesiacov z dôvodu vybavenia možnej reklamácie služby elektronickej časenky (t.j. aby spoločnosť eČasenka, s.r.o. vedela počas tejto doby identifikovať vadu poskytnutej služby) ako aj z dôvodu, že z hľadiska technických možností je potrebný určitý čas na ich vymazanie.

DRUHÁ ČASŤ - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÍSKANÝCH ON-LINE OD ZÁKAZNÍKOV

Táto časť Politiky sa na Vás ako dotknutú osobu vzťahuje len v prípade, ak sa bude registrovať na internetových stránkach spoločnosti eČasenka, s.r.o. čím sa medzi Vami a spoločnosťou eČasenka, s.r.o. uzatvorí zmluva o poskytovaní doplnkových služieb k službe elektronickej časenky a zároveň Vás na základe tohto spoločnosť eČasenka, s.r.o. bude informovať o svojich ďalších službách a ponukách, ktoré pre Vás spoločnosť eČasenka, s.r.o. alebo jej zmluvní partneri pripravujú.

I. Základné ustanovenia

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zbiera Vaše osobné údaje na účely uvedené v tejto časti Politiky výlučne sama, a to na účely marketingu a poskytovania Vám doplnkových služieb súvisiacich s poskytovaním Služby po Vašej registrácii na internetových stránkach spoločnosti eČasenka, s.r.o. dostupných na internetovej adrese www.ecasenka.sk. Prevádzkovateľom, ktorý vymedzuje účel a prostriedky spracovania Vašich osobných údajov na dosiahnutie účelov podľa tejto časti Politiky je preto výhradne spoločnosť eČasenka, s.r.o.

 2. Kontaktné údaje spoločnosti eČasenka, s.r.o. sú uvedené v Článku I Tretej časti tejto Politiky.

II. Účel a právny základ spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje iba v nevyhnutných prípadoch a v rozsahu nevyhnutnom na splneniu účelu, pre ktorý sa osobné údaje zbierajú. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje podľa tejto časti Politiky po Vašej registrácii na internetových stránkach spoločnosti eČasenka, s.r.o. na nasledujúce účely:

  • poskytnutie služieb súvisiacich so Službou ako je napr. možnosť sledovať svoje návštevy u lekára, štatistické údaje a pod.;

  • marketingovej komunikácie s Vami ako zákazníkom, ktorému spoločnosť eČasenka, s.r.o. poskytuje služby, a to alebo o službách a ponukách spoločnosti eČasenka alebo jej zmluvného partnera.

 2. Právny základ, na základe ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje na účely uvedené v bode 1 tohto článku, je daný:

  • v prípade účelu podľa bodu 1 prvá odrážka tohto článku podľa Článku 6 bod 1. písm. b) GDPR, t.j. že spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (o poskytnutí doplnkových služieb k Službe), ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba;

  • v prípade účelu podľa bodu 1 druhá odrážka tohto článku podľa Článku 6 bod 1. písm. f) GDPR, t.j. že spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre účely dosiahnutia oprávnených záujmov spoločnosti eČasenka, s.r.o. informovať Vás ako zákazníka spoločnosti eČasenka, s.r.o. o službách, ktoré poskytuje spoločnosť eČasenka, s.r.o. alebo jej zmluvný partner.

III. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. môže zbierať Vaše osobné údaje na účel podľa tejto časti Politiky len z nasledujúcich zdrojov:

  • osobných údajov, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. získala od Vás prostredníctvom kiosku umiestneného v ambulancii Poskytovateľa, ktorý ste použili na prečítanie Vašich identifikačných údajov z Vášho občianskeho preukazu;

  • osobných údajov, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. získala od Vás online prostredníctvom vyplnenia registračného formulára na internetovej stránke spoločnosti eČasenka, s.r.o.

 2. Spoločnosť zbiera na splnenie účelu podľa tejto časti Politiky najmä tieto kategórie osobných údajov:

  • identifikačné osobné údaje, t.j. meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, prípadne tieto údaje o deťoch vo vzťahu ku ktorým ste zákonný zástupca;

  • adresné údaje vrátane informácii umožňujúcich spoločnosť eČasenka, s.r.o. Vás osobne kontaktovať, t.j. meno a priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, poštová alebo e-mailová adresa a telefónne číslo, prípadne tieto údaje o deťoch vo vzťahu ku ktorým ste zákonný zástupca;

  • demografické osobné údaje vrátane dátumu narodenia, miesta narodenia, pohlavia, lokality (napr. PSČ, mesto, štát kde dotknutá osoba žije), prípadne tieto údaje o deťoch vo vzťahu ku ktorým ste zákonný zástupca;

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. bude Vaše osobné údaje získané na dosiahnutie účelu podľa tejto časti Politiky uchovávať len počas nevyhnutne nutnej doby a za podmienky dodržania všetkých právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. tak na účel podľa tejto časti Politiky uchováva Vaše osobné údaje len po dobu trvania Vášho užívateľského účtu na internetových stránkach spoločnosti eČasenka, s.r.o. Po ukončení Vášho užívateľského účtu spoločnosť eČasenka, s.r.o. Vaše osobné údaje vymaže.

TRETIA ČASŤ - SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE PRVÚ A DRUHÚ ČASŤ

I. Kontaktné údaje spoločnosti eČasenka, s.r.o. a zodpovednej osoby

 1. Kontaktnými údajmi spoločnosti eČasenka, s.r.o. ako prevádzkovateľa, na ktorých môžete spoločnosť eČasenka, s.r.o. kontaktovať sú:
  adresa : Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
  e-mail : info@ecasenka.sk
  tel. kontakt : +421 907 401 421

  Osobnými údajmi, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, pričom identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napr. meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, údaje o pohlaví, národnosti, trvalom pobyte, čísle občianskeho preukazu, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkaz na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 2. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. vymenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, pričom kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:
  Meno a priezvisko : Eduard Gruy
  e-mail : eduard.gruy@ecasenka.sk
  tel. kontakt : +421 911 920 290

II. Práva dotknutých osôb

 1. Ako dotknutá osoba podľa Nariadenia a Zákona máte či už v prípade spracovania osobných údajov podľa prvej alebo druhej časti tejto Politiky:

  • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov – máte právo kedykoľvek po udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov počas doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, tento súhlas kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom akým bol tento súhlas poskytnutý;

  • požadovať od spoločnosti eČasenka, s.r.o. prístup k svojím osobným údajom a právo získať od spoločnosti eČasenka, s.r.o. potvrdenie o tom, či táto spracúva Vaše osobné údaje - na základe práva na prístup k osobným údajom máte právo aby Vám spoločnosť eČasenka, s.r.o. bezodplatne poskytla jednu kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže spoločnosť eČasenka, s.r.o. účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám spoločnosť eČasenka, s.r.o. poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia;

  • na opravu osobných údajov - máte právo aby spoločnosť eČasenka, s.r.o. bez zbytočného odkladu opravila Vaše nesprávne osobné údaje alebo aby prípadné neúplné osobné údaje spoločnosť eČasenka doplnila;

  • vymazanie osobných údajov - máte právo požadovať aby spoločnosť eČasenka, s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala Vaše osobné údaje, ak (A) osobné údaje už nie sú potrebné na účel podľa súhlasu, na ktorý sa získali alebo spracúvali; (B) odvoláte súhlas, na základe ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. osobné údaje spracúva; alebo © ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne;

  • obmedzenie spracúvania Osobných údajov - ak (A) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti eČasenka, s.r.o. overiť správnosť Vašich osobných údajov; (B) spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; © spoločnosť eČasenka, s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účel udelený súhlasom, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov. V prípade, ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov s výnimkou spôsobu spracovania uchovávaním osobných údajov, môže spoločnosť eČasenka, s.r.o. akýmkoľvek iným spôsob spracúvať Vaše osobné údaje len s Vaším súhlasom;

  • na prenosnosť Osobných údajov - právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti eČasenka, s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám spoločnosť eČasenka, s.r.o. bránila. Máte právo na prenosnosť osobných údajov priamo od spoločnosti eČasenka, s.r.o. inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;

  • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Osobných údajov - ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti eČasenka, s.r.o. alebo je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť eČasenka, s.r.o. alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov;

  • podať sťažnosť dozornému orgánu - ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s príslušných právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi ochranu osobných údajov.

III. Informácie o automatizovanom rozhodovaní

 1. Zo strany Spoločnosti nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu podľa § 22 GDPR.

IV. Komu spoločnosť eČasenka, s.r.o. poskytuje Vaše osobné údaje

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. nebude nikdy zdieľať Vaše osobné údaje získané na účel podľa tejto časti Politiky so žiadnou treťou stranou, ktorá ich hodlá použiť mimo spoločnosti eČasenka, s.r.o. pre účely marketingu, pokiaľ by Vás spoločnosť eČasenka, s.r.o. o tomto dopredu neinformovala a k tomuto ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. zároveň neposkytli výslovný súhlas. Spoločnosť môže zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami len vo výslovne dohodnutých prípadoch.

 2. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. môže využívať pri spracúvaní Vašich osobných údajov na dosiahnutie účelu podľa tejto časti Politiky svojich sprostredkovateľov, t.j. tretiu osobu, ako sú obchodné spoločnosti alebo živnostníci, ktorí so spoločnosťou eČasenka, s.r.o. dlhodobo spolupracujú a v jej mene na základe osobitnej písomnej zmluvy o spracovaní osobných údajov spracúvajú Vaše osobné údaje. Tieto tretie osoby sú touto zmluvou o spracúvaní osobných údajov viazané, pričom v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi, tieto tretie osoby Vaše osobné údaje uchovávajú v súkromí, zabezpečené a budú ich spracúvať iba na základe výslovných pokynov spoločnosti eČasenka, s.r.o. Tieto tretie osoby zároveň musia poskytnúť rovnakú úroveň zabezpečenia Vašich osobných údajov ako Vám poskytuje spoločnosť eČasenka, s.r.o.

 3. Spoločnosť eČasenka neprenáša Vaše osobné údaje získané na účel podľa tejto časti Politiky do tretích krajín (mimo EÚ).

V. Bezpečnosť osobných údajov

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. je v zmysle Nariadenia a Zákona povinná prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s Nariadením a Zákonom. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. má nastavených niekoľko technických a organizačných opatrení vrátane:

  • zabezpečenia operačného prostredia, keď spoločnosť eČasenka, s.r.o. zhromažďuje Vaše osobné údaje v zabezpečenom prostredí, ktoré je prístupné len pre oprávnené osoby ako sú zamestnanci spoločnosti eČasenka, s.r.o.;

  • mechanického zabezpečenia priestorov, kde sa osobné údaje nachádzajú;

  • povolenia prístupu (t.j. zavedenie hesiel na prístup) k úložiskám, na ktorých sa nachádzajú osobné údaje;

  • zabezpečenia dátových úložísk, kde sa osobné údaje nachádzajú prostredníctvom antivírových programov a pod.;

  • pravidelného vykonávania záloh dát s Vašimi osobnými údajmi;

  • implementovania Systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013, a jeho dodržiavanie;

  • implementovania Systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 v súvislosti so službami, ktoré eČasenka zabezpečuje pre svojich zákazníkov a jeho dodržiavanie.

 2. Spoločnosť prehlasuje, že k Vaším osobným údajom majú prístup len osoby uvedené v tejto Politike.

eČasenka s.r.o.

Svätoplukova 2
984 01 Lučenec
Slovensko

IČO: 48 322 989
DIČ: 2120135028
IČ DPH: SK2120135028

zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica,Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28697/S Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia Alternatívne riešenie sporov: SOI