Všeobecné zmluvné podmienky

eČasenka, s.r.o., IČO: 48 322 989, so sídlom Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec

Článok I: Vymedzenie pojmov

 1. VZP sa rozumie tieto Všeobecné zmluvné podmienky.
 2. Zmluvou sa rozumie zmluva o kúpe a prevádzkovaní Kiosku eČasenka, ktorej prílohou sú tieto VZP.
 3. Definované pojmy (pojmy s veľkým začiatočným písmenom) použité vo VZP alebo Zmluve, majú význam stanovený vo VZP, ak v Zmluve nie je určené inak.
 4. Kiosk je technické zariadenie, vytvorené na základe technického riešenia eČasenka, ktoré je chránené prostredníctvom úžitkového vzoru číslo 7740, ktoré slúži ako systém pre riadenia čakania na vybavenie služby prioritne pre jednu Prevádzku. Ak nie ďalej výslovne uvedené iné, pojem „Kiosk“ zahŕňa aj CK.
 5. Centrálny kiosk alebo aj CK je technické zariadenie, vytvorené na základe technického riešenia eČasenka, ktoré je chránené prostredníctvom úžitkového vzoru číslo 7740, ktoré slúži ako samostatný riadiaci systém pre centrálnu správu čakania na vybavenie služby, prioritne pre viaceré Prevádzky.
 6. Virtuálny kiosk alebo VK je internetový portál prevádzkovaný Predávajúcim umožňujúci zákazníkom Kupujúceho požiadať a získať jeho prostredníctvom alebo formou SMS cez mobilný telefón informácie a prístup k službám Kupujúceho bez nutnosti navštíviť prevádzku Kupujúceho.
 7. Licencia je neprenosné právo užívať programové vybavenie Predávajúceho (a to vrátane práva sprístupnenia funkcionalít Virtuálneho kiosku zákazníkom) prístupných na portáli www.ecasenka.sk, určených na správu čakania a vybavenia služby Kupujúceho.
 8. Kiosk a/alebo CK a/alebo TV je/sú súhrnne označované aj ako Hardware Systému eČasenka alebo HWSeČ.
 9. Systém eČasenka alebo SeČ je systém na správu čakania a vybavenia služby, prevádzkovaný Predávajúcim. Tvorí ho funkčné spojenie HWSeČ, VKLicenciíPrevádzkovania SeČ.
 10. Prevádzkovanie SeČ je prevádzkovanie centrálneho servera pre správu a obsluhu SeČ, prevádzkovanie administrátorského rozhrania na www.ecasenka.sk a subdodávateľské zabezpečenie služby SMS notifikácia pre zákazníkov Kupujúceho využívajúcich Kiosk alebo VK.
 11. Cena je suma uvedená v Zmluve v časti „Cenové a množstevné dojednania“ v riadku „Celková cena“.
 12. TV je samostatná technická zobrazovacia jednotka pre video/audio výstupy.
 13. Aktivačný poplatok alebo AP je suma uvedená vyššie v časti „Cenové a množstevné dojednania“ v riadku „Aktivačný poplatok“.
 14. Montáž je inštalácia Kupujúcim vybratých funkčných súčastí HWSeČ v prevádzke Kupujúceho v rozsahu podľa Zmluvy, ich odskúšanie a zaškolenie personálu Kupujúceho ohľadne používania HWSeČ, je sprístupnenie Kupujúcim vybratých funkčných súčastí SeČ v prevádzke Kupujúceho v rozsahu podľa Zmluvy, ich odskúšanie a zaškolenie personálu Kupujúceho ohľadne používania SeČ, to všetko vykonané Predávajúcim alebo osobou poverenou Predávajúcim – Montážnikom.
 15. Montážnik je tretia osoba – podnikateľ, poverený Predávajúcim na dodanie a vykonanie Montáže.
 16. Montážny list je tlačivo určené Predávajúcim na písomný záznam o dodaní a vykonaní Montáže, ktoré potvrdzuje Kupujúci.
 17. Plnenie je predmet dodávky objednaný Kupujúcim od Predávajúceho podľa čl. II Zmluvy.
 18. Prevádzka je priestor ohraničený funkčne a z hľadiska druhu poskytovanej služby, kde Kupujúci vykonáva podnikateľskú činnosť, a ku ktorému má Kupujúci právo ho využívať. V tejto prevádzke sa má vykonať HWSeČ.
 19. Služba Objednanie na čas alebo SOnČ predstavuje funkcionalitu SeČ, ktorá umožňuje objednanie zákazníka ku Kupujúcemu na vopred stanovený termín a čas, pričom súčasťou služby je odoslanie SMS správy zákazníkovi s určeným termínom, časom a poradovým číslom a jeho SMS notifikácia o blížiacom sa termíne a čase, ktorá je odosielaná pred určeným termínom. Služba tiež umožňuje zaslanie informačných SMS zákazníkovi podľa potrieb Kupujúceho.
 20. Rezervácia je funkcionalita SeČ umožňujúca zákazníkom Kupujúceho objednať sa do poradia na vybavenie služby na iný ako aktuálny kalendárny deň.
 21. Žiadosť o recept alebo ŽoR je funkcionalita SeČ umožňujúca zákazníkom Kupujúceho požiadať cez SeČ o vystavenie receptu na liek. Týmto nevzniká nárok na poskytnutie výkonu zdravotnej starostlivosti zákazníkovi.
 22. Nastavenie ordinačných hodín alebo NOČ je funkcionalita SeČ umožňujúca Kupujúcemu cez SeČ zmeniť údaj o svojich ordinačných hodinách evidovaný v SeČ.
 23. SMS komunikácia alebo SMSK je funkcionalita SeČ umožňujúca komunikáciu Kupujúceho so zákazníkom ohľadom poradia na vybavenie službu Kupujúceho a jej rozsah je určovaný počtom SMS na kalendárny mesiac.
 24. Štatistika je funkcionalita SeČ umožňujúca zber štatistických údajov a počte obslúžených zákazníkov Kupujúceho a poskytnutie týchto údajov Kupujúcemu.
 25. Telefonická podpora alebo Hotline je služba poskytovaná Predávajúcim na zabezpečenie telefonickej konzultácie a pomoci Kupujúcemu pri riešení prevádzkových komplikácii a neplánovaných alebo neželaných udalostí pri využívaní SeČ, prevádzkovaná v pracovné dni v čase od XX:XX do XX:XX hod.
 26. Kalendár je funkcionalita SeČ umožňujúca evidenciu objednaných zákazníkov Kupujúceho na termín poskytnutia služby u Kupujúceho a jej rozsah je určovaný počtom možných objednaných zákazníkov za kalendárny mesiac.
 27. Podiel na vysielacom priestore alebo PVP je prípadný nárok Kupujúceho (závisí od zakúpeného rozsahu služieb) podľa čl. XI ods. 10 VZP.
 28. Podiel z reklamy alebo PzR je prípadný nárok Kupujúceho (závisí od zakúpeného rozsahu služieb) podľa čl. XI ods. 8 VZP.
 29. Organizátor čakárne alebo je funkcionalita SeČ umožňujúca zverejňovanie oznamov Kupujúceho na TV umiestnenom v jeho Prevádzke.
 30. Denné limity zákazníkov alebo DLZ je funkcionalita SeČ umožňujúca nastavenie kapacity zákazníkov pre objednanie alebo nahlásenie do poradia na vybavenie služby u Kupujúceho na daný deň.
 31. Balík služieb je súhrn práv, funkcionalít a nárokov Kupujúceho, ktoré si zakúpil na základe Zmluvy.
 32. Balík Štart obsahuje: TV 32", 1 časovo neobmedzená Licencia, VK, Rezervácie, ŽoR, NOČ, SMSK s limitom 200 sms/mesiac, Štatistika, Hotline, Kalendár s limitom 100 zákazníkov/mesiac, 1 spot v reklamnom bloku na TV, lehota pre servisný zásah do 3 dní od jeho nahlásenia, záruka na hmotné komponenty SeČ zakúpené Kupujúcim v trvaní 1 rok, pričom pre tento Balík neplatí nárok podľa čl. XI ods. 5 VZP ani nárok podľa čl. XI ods. 8 VZP.
 33. Balík Základ obsahuje Balík Štart s nasledovnými odchýlkami: 2 x časovo neobmedzená Licencia, SMSK s limitom 400 sms/mesiac, Kalendár s limitom 200 zákazníkov/mesiac, 2 spoty v reklamnom bloku na TV, lehota pre servisný zásah do 2 dní od jeho nahlásenia, OČ, DLZ, nárok podľa čl. XI ods. 5 VZP aj nárok podľa čl. XI ods. 8 VZP.
 34. Balík Plus obsahuje Balík Štart s nasledovnými odchýlkami: Kiosk, lehota pre servisný zásah do 2 dní od jeho nahlásenia.
 35. Balík Prémium obsahuje Balík Základ s nasledovnými odchýlkami: Kiosk, 1 x časovo neobmedzená Licencia.
 36. Balík Extra obsahuje Balík Prémium s nasledovnými odchýlkami: TV 46", Kalendár bez obmedzení, SMSK bez obmedzení, 4 spoty v reklamnom bloku na TV, záruka na hmotné komponenty SeČ zakúpené Kupujúcim v trvaní 2 roky, lehota pre servisný zásah do 24 hodín od jeho nahlásenia.

Článok II: Vyhlásenia zmluvných strán

 1. Predávajúci je majiteľom technického riešenia s názvom „Systém elektronickej časenky“, ktorého popis a funkcionalita sú uvedené a dostupné na www.ecasenka.sk.
 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú odborne spôsobilé a plne oprávnené uzatvoriť Zmluvu a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie Zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu, zapísanému v obchodnom, živnostenskom alebo inom registri.

Článok III: Dôvernosť informácií

 1. Kupujúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti so SeČ, a ktoré majú charakter obchodného tajomstva alebo sú inak považované za dôverné, o skutočnostiach, ktoré nie sú všeobecne známe alebo zistiteľné, a ktorých oznámenie tretím osobám by sa mohlo akýmkoľvek spôsobom dotknúť obchodných záujmov alebo dobrého mena Predávajúceho a jeho obchodných partnerov, najmä sa nesmie dopustiť konania uvedeného v článku. XV. VZP.
 2. Kupujúci nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie vzťahujúce sa na Predávajúceho, jeho obchodných partnerov alebo jeho obchodné záujmy verejným oznamovacím prostriedkom.
 3. Povinnosť Kupujúceho podľa ods. 1. článku III. VZP trvá, než sa tieto informácie stanú všeobecne známymi.
 4. Kupujúci je povinný zaistiť a ručí za to, že záväzok podľa predchádzajúcich odsekov článku III. VZP neporuší ani blízka osoba, iba ak by porušeniu týchto ustanovení nemohol zo svojej pozície v danej blízkej osobe alebo voči danej blízkej osobe žiadnym spôsobom zabrániť.

Článok IV: Dodanie a montáž kiosku

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu časti HWSeČ v rozsahu podľa Zmluvy na adresu Prevádzky Kupujúceho a to do 60 pracovných dní odo dňa splnenia dvoch podmienok: pripísania AP na účet Predávajúceho a odovzdania/doručenia Kupujúcim podpísanej Zmluvy Predávajúcemu (tento termín ďalej len „Termín dodania“). Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu Plnenie aj prostredníctvom poštovej prepravnej služby alebo Montážnika.
 2. Predávajúci je v lehote do Termínu dodania povinný aj vykonať alebo obstarať vykonanie Montáže.
 3. O termíne Montáže upovedomí Predávajúci alebo Montážnik Kupujúceho min. 2 pracovné dni vopred. Ak nebude možné uskutočniť Montáž do Termínu dodania z dôvodov na strane Kupujúceho, predlžuje sa Termín dodania o celú dobu trvania prekážok Montáže na strane Kupujúceho.
 4. Po vykonaní Montáže vyhotoví Montážnik v súčinnosti s Kupujúcim Montážny list, ktorý Kupujúci potvrdí svojím podpisom. Ak nie je v Montážnom liste výslovne uvedené inak, jeho podpisom Kupujúci potvrdzuje riadne a včasné dodanie Plnenia a riadne a včasné vykonanie Montáže.

Článok V: Cena a jej splatnosť

 1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu AP do 7 dní od podpisu Zmluvy. AP je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu len v prípade podľa čl. IX. ods. 2 VZP. V inom prípade sa AP nevracia. AP pokrýva najmä administratívne a logistické náklady Predávajúceho súvisiace s uzavretím Zmluvy. Predávajúci je povinný vystaviť Kupujúcemu účtovný doklad (ďalej len „Faktúra“) za AP do 15 dní od jeho pripísania na účet Predávajúceho.
 2. Nárok na zaplatenie Ceny poníženej o AP vzniká Predávajúcemu v deň dodania Plnenia a ukončenia Montáže. Predávajúci je povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu zúčtovaciu Faktúru za všetky dodané súčasti SeČ po ich Montáži.
 3. Ak bola v Zmluve dohodnutá „úhrada ceny na splátky“, je prvá splátka vo výške 45% z Ceny poníženej o AP splatná do 7 dní od Montáže, druhá splátka vo výške 30% z Ceny poníženej o AP je splatná do 30 dní po splatnosti prvej splátky a tretia splátka vo výške 25% z Ceny poníženej o AP je splatná do 30 dní po splatnosti druhej splátky, pričom Predávajúci doručí s Faktúrou aj splátkový kalendár na jej úhradu.
 4. Po vykonaní Montáže vyhotoví Montážnik v súčinnosti s Kupujúcim Montážny list, ktorý Kupujúci potvrdí svojím podpisom. Ak nie je v Montážnom liste výslovne uvedené iné, jeho podpisom Kupujúci potvrdzuje, že mu bolo Plnenie riadne a včas dodané a zároveň ním potvrdzuje riadne vykonanie Montáže.

Článok VI: Nadobudnutie vlastníckeho práva

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo ku Kiosku prechádza na Kupujúceho ukončením Montáže. Kupujúci je povinný v čase, kým sa nestane vlastníkom Kiosku ho opatrovať s odbornou starostlivosťou a zabezpečiť, aby na ňom nevznikla škoda, inak za ňu zodpovedá.

Článok VII: Technické predpoklady a rozsah montáže

 1. V prípade zakúpenia niektorej z častí HWSeČ je Kupujúci povinný zabezpečiť splnenie nasledovných podmienok: zabezpečiť pripojenie do elektrickej siete na bežné napätie 230V (ďalej len „Elektrické pripojenie“) a pripojenie do počítačovej siete internet prostredníctvom metalického (t.j. káblového) vedenia do Kupujúceho LAN siete s možnosťou dynamického prideľovania jednej IP adresy v DHCP a s DNS serverom pri dodržaní obvyklej bezpečnosti dátového prenosu (ďalej len „Dátové pripojenie“), ktoré pre svoje fungovanie potrebuje HWSeČ. Body pripojenia do elektrickej siete a do siete internet (t.j. fyzické miesta napojenia káblov zo súčastí HWSeČ do týchto sietí) nesmú byť v takej vzdialenosti, aby dĺžka elektrických a dátových káblov pre Elektrické pripojenie a Dátové pripojenie (tieto káble ďalej len „Káble“) od súčastí HWSeČ presiahla 15 metrov. Kupujúci určuje miesto, kde bude Kiosk/TV osadený a kadiaľ budú vedené Káble. V prípade, že je potrebné Káble viesť cez stenu, určuje Kupujúci miesto, kde bude stena prevŕtaná. Predávajúci nevykonáva osádzanie Káblov do steny a Káble sú vedené v ochranných lištách po povrchu stien, stropov alebo podláh. Predchádzajúca veta sa neaplikuje v rozsahu, v akom má Kupujúci k dispozícii a poskytne na umiestnenie Káblov vhodné a voľné prechodové trubky inštalované v stenách. Predávajúci nevykonáva murárske výspravky ani maliarske úpravy. Montáž podľa Zmluvy je možné vykonať s použitím nasledovného materiálu: switch, UTP kábel 15 metrov, Patch kábel UTP 1 meter, RJ45 koncovky na UTP kábel 2 ks, kábel na 230V 10 metrov CYSY 3x0,75, vidlica na kábel 230V 1 kus, predlžovák s vypínačom 3 zásuvkový, inštalačné lišty 5 metre so žľabom 15x10, kotviace a spájacie prvky (skrutky) – tento dodáva za Predávajúceho Montážnik pri vykonaní Montáže. Pri montáži Kiosk-u a TV k jednej Prevádzke postačuje 1 spoločný switch. V prípade nutnosti použitia ďalšieho materiálu nad rámec predchádzajúcej vety je tento uhrádzaný v obvyklých cenách Kupujúcim priamo Montážnikovi a táto okolnosť a rozsah úhrady bude poznačená v Montážnom liste.
 2. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas s Montážou a v prípade, ak užíva Prevádzku na základe iného ako vlastníckeho práva, je povinný zaobstarať písomný súhlas s Montážou od vlastníka Prevádzky (ďalej len „Súhlas“). Ak Kupujúci nezíska Súhlas do dňa Montáže, je povinný o tom informovať Predávajúceho a Montáž neumožniť, inak sa predpokladá, že Súhlas bol udelený.
 3. V prípade, ak Kupujúci nezabezpečí Elektrické pripojenie, Dátové pripojenie alebo Súhlas, je táto okolnosť prekážkou Montáže na strane Kupujúceho (ďalej len „Prekážka montáže“) a do odstránenia Prekážky montáže nie je možné Montáž vykonať a Predávajúci nie je v omeškaní s plnením povinností podľa Zmluvy. Ak nebola Prekážka montáže odstránená najmenej 10 dní pred uplynutím Termínu dodania, predlžuje sa Termín dodania tak, že neuplynie skôr ako 10 dní po odstránení a oznámení odstránenia Prekážky montáže Predávajúcemu zo strany Kupujúceho.

Článok VIII: Vady tovaru a záruka za akosť

 1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť Kiosku v trvaní 12 alebo 24 mesiacov od Montáže v závislosti od rozsahu zakúpených služieb.
 2. Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú vadu SeČ alebo jeho súčasti oznámi Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od zistenia vady, prostredníctvom e-mailu alebo písomne.
 3. Predávajúci sa zaväzuje vykonať prehliadku reklamovaného SeČ bezodkladne, najneskôr do lehoty pre servisný zásah prislúchajúcej k rozsahu zakúpených služieb. Lehota pre vykonanie prehliadky sa počíta odo dňa doručenia reklamácie. Prehliadku SeČ je oprávnený vykonať len Predávajúci alebo ním poverená osoba. Kupujúci je povinný zabrániť akejkoľvek inej osobe počas záručnej doby vykonať zásah do SeČ alebo jeho súčastí, inak stráca záruku za akosť podľa Zmluvy.
 4. Ak sa po prehliadke SeČ zistí, že ide o vady odstrániteľné na mieste, Predávajúci/Montážnik ich odstráni.
 5. Ak sa po prehliadke SeČ zistí, že ide o vady, ktoré nemožno odstrániť na mieste, Predávajúci/Montážnik vykonajú demontáž vadnej súčasti SeČ a Predávajúci je následne povinný do 30 pracovných dní od vykonania demontáže odstrániť reklamované vady SeČ a v tejto lehote vykonať inštaláciu opravenej súčasti SeČ v Prevádzke. Ak vady SeČ reklamované v záručnej dobe nie je možné odstrániť, je Predávajúci povinný v lehote podľa prvej vety tohto bodu vykonať Montáž novej súčasti SeČ v Prevádzke.

Článok IX: Omeškanie a jeho následky

 1. Ak sa Kupujúci omešká so zaplatením celej Splátky o viac ako 30 dní, stávajú sa uplynutím 30.-ho dňa omeškania splatné všetky doteraz neuhradené Splátky alebo ich časti.
 2. Ak sa Predávajúci omešká s  Montážou o viac ako 10 pracovných dní, má Kupujúci právo od Zmluvy písomne odstúpiť. Ak bol Kupujúcemu dodaný HWSeČ, ale ešte nedošlo k jeho Montáži, po odstúpení od Zmluvy je Predávajúci na svoje náklady povinný prevziať od Kupujúceho HWSeČ, avšak do jeho prevzatia platí čl. VI druhá veta VZP. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Kupujúceho je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu do 5 pracovných dní po odstúpení Aktivačný poplatok.
 3. V prípade, ak Prekážka montáže nebude odstránená a jej odstránenie oznámené Predávajúcemu do 30 dní od Termínu dodania, má Predávajúci právo od Zmluvy písomne odstúpiť. Ak bolo Kupujúcemu dodané Plnenie, po odstúpení od Zmluvy je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu na svoje náklady vrátiť Predávajúcemu Plnenie, avšak do jeho prevzatia Predávajúcim platí čl. VI. druhá veta VZP.

Článok X: Dáta kiosku

 1. Akékoľvek štatistické dáta získané pri Prevádzkovaní SeČ (ďalej len „Dáta“) sú výlučne majetkom Predávajúceho, s čím Kupujúci vyslovuje súhlas. Ostatné dáta získané pri prevádzke SeČ sú majetkom Kupujúceho, pričom na ich dočasné ukladanie vytvorí Predávajúci Kupujúcemu diskový priestor. K týmto dátam má prístup iba Kupujúci, s výnimkou Dát, ktoré Predávajúci získava za účelom zlepšovania a sledovania funkčnosti SeČ a výpočtu odmeny Kupujúceho podľa článku XI ods. 5. VZP. SeČ ani jeho súčasti nezískavajú žiadne osobné údaje. Predávajúci je oprávnený s Dátami nakladať alebo ich poskytovať tretím osobám.
 2. Kupujúci je informovaný o aktuálnych denných štatistických ukazovateľoch počtu obslúžených a čakajúcich klientov v Prevádzke evidovaných cez SeČ v administrátorskom rozhraní na www.ecasenka.sk.
 3. Predávajúci zasiela na mesačnej báze emailom Kupujúcemu prehľad za predchádzajúci kalendárny mesiac so štatistikou vyťaženosti Prevádzky, počtom vytlačených poradových lístkov, počtom zaslaných notifikačných SMS s ich delením na jednotlivé služby a ich prípadnou cenou, a výškou výpočtového základu odmeny a samotnej odmeny podľa článku XI ods. 5 VZP, údaje potrebné na výpočet odmeny Kupujúceho za reklamu ako aj samotnú výšku odmeny Kupujúceho za reklamu podľa článku XI ods. 8. VZP, cenou za SMS správy zaslané pri využívaní SOnČ a prípadný zápočet odmeny Kupujúceho a ceny za SMS správy zaslané pri využívaní SOnČ. (ďalej len „Report“). V Reporte môže Predávajúci informovať Kupujúceho o novinkách, aktualizáciách a vylepšeniach SeČ, a taktiež môže obsahovať Predávajúcim určené marketingové a reklamné informácie.
 4. Kupujúci nie je oprávnený meniť ani ovplyvňovať obsah a formu lístku vydaného SeČ.
 5. Kupujúci v prípade umiestnenia Informácii Predávajúcim na lístku vydanom SeČ nemá nárok na žiadne plnenie zo strany Predávajúceho ani tretej osoby.

Článok XI: Súčinnosť kupujúceho pri prevádzkovaní kiosku

 1. Kupujúci je povinný buď osobne alebo prostredníctvom svojich zamestnancov alebo poverených osôb poskytovať pri Prevádzkovaní SeČ Predávajúcemu súčinnosť nevyhnutnú pre účelnú a efektívnu prevádzku SeČ spočívajúcu v posúvaní poradia na vybavenie služby v zmysle návodu na užívanie a obsluhu SeČ (ďalej len „Administratívna súčinnosť“).
 2. Kupujúci je povinný zabezpečiť prítomnosť termopapiera v Systéme eČasenka, bez ktorého nie je tento schopný vydať lístok s poradovým číslom pre zákazníkov/klientov Kupujúceho (ďalej len „Technická súčinnosť“). V prípade, ak Predávajúci dodá Kupujúcemu termopapier s požiadavkou na používanie Predávajúcim dodaného termopapiera (ďalej len „Dodaný t-papier“) od určitého termínu a po určitú dobu, je Kupujúci povinný používať Dodaný t-papier v SeČ od daného dátumu a po danú dobu, pričom však tento dátum nesmie byť skorší ako 2 pracovné dni po dodaní Dodaného t-papiera Kupujúcemu. Povinnosť použiť Dodaný t-papier pre Kupujúceho neplatí ak ten s nasadením Reklamy prejavil nesúhlas podľa článku XI ods. 9. VZP.
 3. Kupujúci sa zaväzuje umožniť Predávajúcemu ku SeČ a jeho súčastiam prístup za účelom jeho ohliadky, kontroly funkčnosti a revízie.
 4. Kupujúci je povinný umiestniť bezprostredne pri (vedľa) Kiosku dokument „Podmienky používania“, ktorý má rozsah 2 strany A4 a bude dodaný spoločne s Plnením a to tak, aby tento bol viditeľne a voľne prístupný. V prípade jeho poškodenia je Kupujúci povinný zabezpečiť jeho opätovné umiestnenie podľa predchádzajúcej vety (ďalej len „Informačná súčinnosť“).
 5. Kupujúci má v závislosti od zakúpeného Balíku služieb nárok na odmenu za poskytnutie Dátového pripojenia, Administratívnej súčinnosti, Technickej súčinnosti a Informačnej súčinnosti odmenu. Odmena bude určená v závislosti od SMS zaslaných zákazníkmi Kupujúceho a to za nasledovných podmienok: a) Kupujúci má nárok na odmenu vo forme podielu z ceny každej SMS zaslanej zákazníkmi prostredníctvom SeČ za účelom zistenia služby v prevádzke Kupujúceho alebo za účelom privolania na poskytnutie služby v prevádzke Kupujúceho, kde je riadenie poradia zabezpečované SeČ (ďalej len „Relevantné SMS“). Výpočtový základ pre odmenu Kupujúceho sa určí vždy mesačne ako celková suma ceny Relevantných SMS bez DPH mínus podiel ceny SMS tvoriaci províziu poskytovateľa služieb agregátora SMS (ďalej len „Výpočtový základ odmeny“). b) Odmena Kupujúceho predstavuje 50% z Výpočtového základu odmeny za daný kalendárny mesiac. c) Kupujúci si môže uplatniť túto odmenu na základe Reportu za každý kalendárny mesiac a to Faktúrou, so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia Predávajúcemu.
 6. V prípade využitia SOnČ berie Kupujúci na vedomie, že zasielanie SMS správ súvisiacich s využívaním tejto služby môže byť zo strany Predávajúceho spoplatnené, pričom Predávajúci sa zaväzuje Kupujúceho o spoplatnení zasielania SMS správ informovať emailom najmenej 7 dní vopred. Cena za zaslanie SMS správy bude vyplývať z aktuálneho cenníka Predávajúceho. V prípade nesúhlasu Kupujúceho s požívaním SOnČ alebo s cenou SMS správ je Kupujúci oprávnený túto službu vypnúť v nastavení SeČ, pričom týmto nie je dotknutá funkčnosť ostatných súčastí SeČ. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Kupujúci SOnČ nevypne v lehote 7 dní od zaslania emailovej informácie o spoplatnení tejto služby, považuje sa to za súhlas s využívaním služby a jej podmienkami vrátane ceny SMS správ. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predávajúci je oprávnený cenu za zaslané SMS správy pri využívaní tejto služby pravidelne mesačne jednostranne započítavať na odmenu Kupujúceho podľa čl. XI bod 5. VZP. Predávajúci sa zároveň zaväzuje informovať Kupujúceho o počte zaslaných SMS správ v Reporte, ktorý slúži zároveň ako podklad pre prípadné vystavenie Faktúry pre Kupujúceho za zaslané SMS správy pri využívaní SOnČ v príslušnom mesiaci, pričom splatnosť Faktúry je 14 dní.
 7. Systém eČasenka umožňuje zverejňovanie informácií o výrobku alebo službe a/alebo ich predajcovi/poskytovateľovi (ďalej len „Reklama“):
  • v tlačenej forme na lístku vytlačenom z Kiosku,
  • formou banneru umiestneného pod názvom ambulancie na internetovej stránke eČasenka
  • vo forme video/audio výstupu na TV. V prípade zakúpenia TV môže byť súčasťou výstupu na ňom aj Reklama alebo iný audiovizuálny obsah určený Predávajúcim, pričom 1/3 zobrazovacej plochy je využívaná pre zobrazovanie výstupov SeČ a 2/3 zobrazovacej plochy slúžia na zobrazovanie obsahu podľa voľby Predávajúceho (najmä Reklamy). Kupujúci súhlasí s možnosťou Reklamy podľa tohto článku VZP.
 8. Kupujúci má v závislosti od zakúpeného Balíku služieb nárok na odmenu vo forme podielu z ceny Reklamy, ktorá je zobrazovaná na jeho TV. Odmena Kupujúceho je určená ako 30% z ceny Reklamy po odpočítaní priamych nákladov Predávajúceho na jej uskutočnenie, ktorá je zobrazovaná na TV v Prevádzke Kupujúceho, vydelenej celkovým počtom TV na ktorých je Reklama zobrazovaná. V prípade zobrazovania viacerých Reklám sa odmena Kupujúceho počíta vždy samostatne pre každú reklamnú kampaň. Kupujúcemu vzniká nárok na odmenu za Reklamu vždy po ukončení príslušnej reklamnej kampane a úhrade ceny Reklamy je zadávateľom, pričom podkladom pre výpočet odplaty je Report. Kupujúci je oprávnený na úhradu odmeny za Reklamu vystaviť faktúru so splatnosťou 14 dní najskôr prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom došlo k splneniu podmienok pre vznik nároku na odmenu za Reklamu.
 9. V prípade, že vysielaná reklama a informácie zobrazované v Systéme eČasenka nie sú v rozpore so Zákonom o reklame 147/2001 Z.z.  alebo dobrými mravmi a tiež v súvislosti s nárokom na podiel z ceny Reklamy, Kupujúci podpisom tejto zmluvy udeľuje súhlas Predávajúcemu na vysielanie Reklamy, na ním vlastnených TV pripojených k SeČ, pričom však má právo (i) určiť kategórie predmetov Reklamy, na ktoré sa jeho súhlas nevzťahuje, a to do prvý krát s okamžitou účinnosťou do 5 pracovných dní odo dňa prvého prihlásenia do jeho užívateľského konta na www.ecasenka.sk, (ii) zmeniť kategórie predmetov Reklamy, na ktoré sa jeho súhlas nevzťahuje, a to s účinnosťou tejto zmeny 3 mesiace odo dňa tejto zmeny.
 10. Kupujúci má nárok na podiel na odvysielanom reklamnom čase v TV v rozsahu podľa zakúpeného Balíku služieb. Reklama sa realizuje spravidla vo forme reklamných spotov zoradených do opakujúceho sa celku (spravidla 20 reklám/spotov po 30 sekúnd v jednom opakujúcom sa bloku). Kupujúci má právo na svoje info-spoty v bloku v úhrnnej dĺžke a počte podľa zakúpeného Balíku služieb. Info-spot dodá Kupujúci Predávajúcemu na vlastné náklady. Info-spot musí spĺňať všetky právne podmienky podľa práva SR. Konkrétny Info-spot Kupujúceho môže Predávajúci odmietnuť vysielať, ak by tým porušil právo SR alebo svoje zmluvné záväzky. V závislosti od konkrétnej vysielacej štruktúry v danom čase môže byť uzavretá ad-hoc iná dohoda o konkrétnej forme info-spotu Kupujúceho, avšak pri zachovaní nároku Kupujúceho na 10% vysielacieho času na TV.

Článok XII: Virtuálny kiosk eČasenka

 1. Predávajúci prevádzkuje SeČ. Podmienkou využívania VK je prevádzka SeČ.
 2. Kupujúci súhlasí, aby jeho Prevádzka a jeho obchodné označenie bolo súčasťou databázy subjektov využívajúcich SeČ s možnosťou pre zákazníkov Kupujúceho zistiť aktuálnu dostupnosť služby poskytovanej Kupujúcim v Prevádzke a získať prostredníctvom SMS cez mobilný telefón poradový lístok na túto službu, pričom zaradenie Kupujúceho do databázy je bezodplatné a Kupujúcemu nevzniká voči Predávajúcemu žiadny nárok na odplatu alebo iné plnenie.

Článok XIII: Výpadky prevádzky

Pre plnú funkčnosť SeČ sú nevyhnutné dodávky a služby tretích osôb, ako dodávka elektrickej energie, dátové pripojenie, funkčnosť mobilných sietí, a taktiež súčinnosť zo strany Kupujúceho spočívajúca v zabezpečení počítača pre vstup do administrátorského konta a personálna obsluha posunu poradia v SeČ. Pri absencii alebo výpadku ktorejkoľvek z týchto podporných služieb alebo dodávok nebude SeČ plne alebo dokonca vôbec funkčný, za čo však Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok XIV: Ukončenie zmluvy o prevádzke

Ukončiť zmluvu o prevádzke SeČ je možné: a) výpoveďou zo strany Kupujúceho a to aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Predávajúcemu. b) Oznámením o odstúpení od zmluvy o prevádzke SeČ v zmysle čl. XVI. Ods. 5 VZP. Ukončenie zmluvy o prevádzke SeČ nemá vplyv na kúpu Plnenia.

Článok XV: Sankcie za porušenie dôvernosti

Ak Kupujúci poruší svoj záväzok dôvernosti podľa Zmluvy tým, že umožní prístup ku SeČ alebo do administrátorského rozhrania, alebo poskytne ktorúkoľvek súčasť SeČ akejkoľvek tretej osobe na jeho analýzu, alebo sa bude akokoľvek na jeho analýze treťou osobou podieľať, alebo sa bude akokoľvek podieľať na pokusoch získať software v ňom obsiahnutý treťou sobou, alebo sa takéhoto konania dopustí sám pre svoj prospech, zaväzuje sa Predávajúcemu uhradiť zmluvnú pokutu v sume 5.000,- € za každé jednotlivé takéto konanie. Zmluvná pokuta podľa Zmluvy je splatná do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu.

Článok XVI: Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti so zmenou umiestnenia Prevádzky, zmenou riešenia SeČ, rozšírením rozsahu objednaných služieb alebo v iný prípadoch výslovne zmienených v cenníku Predávajúceho je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatky a odplaty v zmysle aktuálneho cenníka Predávajúceho, zverejneného na www.ecasenka.sk.
 2. Kupujúci nesmie žiadnym spôsobom a za žiadnych okolností podmieňovať poskytnutie služieb zákazníkovi využitím SMS notifikácie cez SeČ zo strany zákazníka.
 3. Cenové podmienky SMS notifikácie alebo prípadných iných budúcich platených služieb poskytovaných Predávajúcim priamo zákazníkovi Kupujúceho (ďalej len „Platené služby“) nie sú predmetom dojednaní medzi Zmluvnými stranami a Kupujúci nemá možnosť ich ovplyvniť. Kupujúci nie je priamo ani nepriamo prijímateľom úhrad zákazníkov Kupujúceho za Platené služby.
 4. Všetky zmeny, dodatky a prílohy k Zmluve sú možné iba v písomnej forme.
 5. Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť a dopĺňať VZP, pričom je povinný aktuálne VZP oznámiť Kupujúcemu najmenej 1 mesiac pred plánovaným dňom účinnosti zmeny VZP. V prípade, ak Kupujúci so zmenou nesúhlasí, je oprávnený do dňa účinnosti zmeny VZP od zmluvy o prevádzke SeČ odstúpiť ex nunc s účinnosťou odstúpenia od momentu jeho doručenia Predávajúcemu.
 6. Ak niektoré ustanovenie Zmluvy je resp. sa neskôr stane neplatným, neúčinným, alebo nevymáhateľným, takéto ustanovenie sa bude považovať za oddeliteľné od zvyšného obsahu Zmluvy a neovplyvní platnosť alebo účinnosť Zmluvy ako celku.
 7. V prípade, ak bude podľa Zmluvy potrebné doručovať inej Zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. Zmena miesta doručovania môže byť vykonaná len písomným oznámením doručeným druhej Zmluvnej strane. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, Zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku odoslala.
 8. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými Zmluvnými stranami.

V Lučenci, dňa 3.12.2018

Kontaktné údaje Poskytovateľa:
Sídlo a korešpondenčná adresa: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, Slovensko
Adresa elektronickej pošty: info@ecasenka.sk
Telefónne číslo: +421 907 401 421
© 2018 eČasenka, s.r.o.

eČasenka s.r.o.

Svätoplukova 2
984 01 Lučenec
Slovensko

IČO: 48 322 989
DIČ: 2120135028
IČ DPH: SK2120135028

zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica,Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28697/S Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia Alternatívne riešenie sporov: SOI