Všeobecné zmluvné podmienky pre eČasenka Lite

obchodnej spoločnosti eČasenka, s.r.o., so sídlom: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 48 322 989

Článok I: Vymedzenie pojmov

 1. VZP sa rozumie tieto Všeobecné zmluvné podmienky.
 2. Zmluvou sa rozumie zmluva o prevádzkovaní systému eČasenka Lite, ktorej neoddeliteľnou prílohou sú tieto VZP, ktorá bola uzatvorená odoslaním vyplneného formulára zo strany Lekára (oferta) a doručením akceptácie formulára zo strany spoločnosti eČasenka, s.r.o..
 3. Definované pojmy (pojmy s veľkým začiatočným písmenom) použité vo VZP alebo Zmluve, majú význam stanovený vo VZP, ak v Zmluve nie je určené inak.
 4. Virtuálny kiosk alebo aj VK je internetový portál prevádzkovaný spoločnosťou eČasenka umožňujúci zákazníkom Lekára požiadať a získať jeho prostredníctvom alebo formou SMS cez mobilný telefón prístup k službám Lekára bez nutnosti navštíviť prevádzku Lekára.
 5. Licencia je neprenosné právo užívať programové vybavenie spoločnosti eČasenka (a to vrátane práva na sprístupnenie funkcionalít Virtuálneho kiosku zákazníkom) prístupných na portály www.ecasenka.sk, určených pre vybavenie služieb pre zákazníkov Lekára.
 6. Systém eČasenka Lite alebo SeČ je systém na vybavenie služby bez nutnosti návštevy prevádzky Lekára, prevádzkovaný spoločnosťou eČasenka, s.r.o.. Tvorí ho funkčné spojenie VK, Licencií a Prevádzkovania SeČ.
 7. Prevádzkovanie SeČ je prevádzkovanie centrálneho servera pre správu a obsluhu SeČ, prevádzkovanie administratívneho rozhrania na www.ecasenka.sk a subdodávateľské zabezpečenie služby SMS notifikácia pre zákazníkov Lekára využívajúcich VK.
 8. Cena je suma, ktorá je uvedené v článku V týchto VZP a predstavuje odplatu, ktorú Lekár zaplatí spoločnosti eČasenka, s.r.o. za prevádzkovanie SeČ.
 9. Zaškolením je zaslanie internetových odkazov Lekárovi s videonávodom Lekárovi ohľadne používania VK.
 10. Aktivácia a nastavenie užívateľských účtov Licencie alebo ANUÚ je nastavenie prístupového hesla resp. prístupových hesiel (podľa potreby Lekára) spoločnosťou eČasenka, s.r.o. Lekárovi k SeČ (na základe Licencie).
 11. Plnenie je predmet dodávky objednaný Lekárom od spoločnosti eČasenka, s.r.o. podľa Zmluvy.
 12. Prevádzka je priestor ohraničený funkčne a z hľadiska druhu poskytovanej služby, kde Kupujúci vykonáva podnikateľskú činnosť a ku ktorému má Kupujúci právo ho využívať.
 13. Žiadosť o recept alebo ŽOR je funkcionalita SeČ umožňujúca zákazníkom Lekára požiadať cez SeČ o vystavenie receptu na liek. Týmto nevzniká nárok na poskytnutie výkonu zdravotnej starostlivosti zákazníkovi.
 14. Žiadosť o výsledky alebo ŽOV je funkcionalita SeČ umožňujúca zákazníkom Lekára požiadať cez SeČ o zaslanie oznámenia o výsledkoch vyšetrenia Zákazníka, ktoré absolvoval u Lekára bez jeho osobnej návštevy. Ako odpoveď dostane Zákazník formou SMS informáciu/oznámenie, podľa uváženia Lekára.
 15. Služba dotazník alebo SD predstavuje funkcionalitu SeČ, ktorá umožňuje zákazníkovi Lekára vyplniť prostredníctvom webového sídla www.ecasenka.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie dotazník (v rámci ktorého zákazník musí vyplniť svoje osobné údaje, vrátane telefónneho čísla, e-mailovej adresy a údajov týkajúcich sa zdravia), ktorým zákazník Lekára informuje o svojich zdravotných problémoch bez potreby osobnej návštevy v Prevádzke Lekára. Služba zároveň umožňuje Lekárovi komunikáciu so svojím zákazníkom prostredníctvom SMS bez osobnej návštevy zákazníka v Prevádzke Lekára a umožňuje Lekárovi zaslať zákazníkovi odporúčania súvisiace s liečbou zákazníka.
 16. Nastavenie ordinačných hodín alebo NOČ je funkcionalita SeČ umožňujúca Lekárovi cez SeČ zmeniť údaj o svojich ordinačných hodinách evidovaných v SeČ.
 17. Štatistika je funkcionalita SeČ umožňujúca zber štatistických údajov o počte obslúžených zákazníkov Lekára a poskytnutie týchto údajov Lekárovi.
 18. Telefonická podpora alebo Hotline je služba poskytovaná spoločnosťou eČasenka, s.r.o. na zabezpečenie telefonickej konzultácie a pomoci Lekárovi pri riešení prevádzkových komplikácii a neplánovaných alebo neželaných udalostí pri využívaní SeČ, prevádzkovaná v pracovné dni v čase od 07:00 do 15:00 hod.
 19. Balík služieb je súhrn práv, funkcionalít a nárokov Lekára, ktoré si zakúpil na základe Zmluvy. Balík služieb obsahuje Licenciu počas Doby trvania Zmluvy (prípadne na dobu predĺženia Zmluvy), t.j. na 1 kalendárny rok (prípadne na dobu predĺženia Zmluvy), VK, ŽOR, ŽOV, SD, NOČ Štatistika a Hotline.

Článok II: Vyhlásenia zmluvných strán

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. je majiteľom technického riešenia s názvom „Systém elektronickej časenky“, ktorého popis a funkcionalita sú uvedené a dostupné na www.ecasenka.sk.
 2. Lekár vyhlasuje, že má podľa príslušných právnych predpisov SR oprávnenie poskytovať pre Zákazníkov zdravotnú starostlivosť.
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú odborne spôsobilé a plne oprávnené uzatvoriť Zmluvu a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie Zmluvných strán uvedené v Zmluvy, t.j. vo vyplnenom formulári a akceptácii ponuky na uzatvorenie Zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v obchodnom, živnostenskom alebo inom registri.

Článok III: Uzatvorenie zmluvy a spustenie Systému eČasenka Lite pre Lekára

 1. Zmluva medzi spoločnosťou eČasenka, s.r.o. a Lekárom je uzatvorená na základe ponuky/oferty Lekára, ktorý navrhne spoločnosti eČasenka, s.r.o. uzatvorenie Zmluvy, a to vyplnením a odoslaním formulára prístupného na internetových stránkach www.ecasenka.sk v sekcii eČasenka Lite (ďalej len „Formulár“).
 2. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. bezodkladne po obdržaní vyplneného Formulára potvrdí prostredníctvom e-mailu Lekárovi obdržanie tejto ponuky. Potvrdzujúci e-mail podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje za akceptáciu návrhu na uzatvorenie Zmluvy zo strany spoločnosti eČasenka, s.r.o. a slúži výlučne na informovanie Lekára, že spoločnosť eČasenka, s.r.o. obdržala jeho návrh na uzatvorenie Zmluvy/Formulár.
 3. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. je po obdržaní Formulára zo strany Lekára povinná najneskôr do 3 pracovných dní oznámiť Lekárovi akceptáciu jeho ponuky alebo jej odmietnutie. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. je oprávnená, počas lehoty na prijatie/odmietnutie návrhu na uzatvorenie Zmluvy, preveriť skutočnosť, či má Lekár oprávnenie poskytovať zdravotnú starostlivosť na území SR a overiť prostredníctvom automatizovaného systému telefónne číslo a e-mailovú adresu zadané prostredníctvom Formulára. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. je oprávnená odmietnuť uzatvorenie Zmluvy najmä nie však výlučne v prípade, ak Lekár nemá oprávnenie poskytovať zdravotnú starostlivosť na území SR, ak Lekár zadal telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré sú falošnými kontaktnými údajmi, ako aj v ďalších prípadoch kedy existujú prekážky pre uzatvorenie Zmluvy. Strany sa dohodli, že v prípade, ak spoločnosť eČasenka, s.r.o. najneskôr do 3 pracovných dní neoznámi Lekárovi akceptáciu jeho ponuky, platí, že spoločnosť eČasenka, s.r.o. návrh Lekára na uzatvorenie Zmluvy odmietla.
 4. V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu Zmluvy na základe akceptácie ponuky Lekára (vyplneného Formulára zaslaného Lekárom spoločnosti eČasenka, s.r.o.) zo strany spoločnosti eČasenka, s.r.o. podľa bodu 3 tohto článku, je spoločnosť eČasenka, s.r.o. povinná Lekárovi najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia akceptácie ponuky spustiť Lekárovi Systém eČasenka Lite, do ktorého Lekár bude mať prístup prostredníctvom internetových stránok spoločnosti eČasenka, s.r.o. a zaslať Lekárovi jeho prihlasovacie údaje do Systému eČasenka Lite, návod na použitie Systému eČasenka Lite resp. internetové odkazy, na ktorých si Lekár môže pozrieť videonávod s obsluhou Systému eČasenka Lite na internetových stránkach spoločnosti eČasenka, s.r.o. a poskytnúť Lekárovi v prípade potreby Hotline.

Článok IV: Doba trvania Zmluvy, spôsob jej predĺženia a predčasné ukončenie Zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu 1 kalendárneho roka od uzatvorenia Zmluvy, t.j. od doručenia akceptácie návrhu na uzatvorenie Zmluvy zo strany spoločnosti eČasenka, s.r.o. Lekárovi (ďalej v texte aj „Doba trvania Zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare). Spoločnosť eČasenka je povinná zaslať najneskôr 6 týždňov pred dňom ukončenia (Doby trvania) Zmluvy podľa predchádzajúcej vety Lekárovi upozornenie, s uvedením dátumu ukončenia Zmluvy.
 2. Strany sa dohodli, že v prípade, ak Lekár nezašle spoločnosti eČasenka, s.r.o. najneskôr 1 kalendárny mesiac pred uplynutím Doby trvania Zmluvy podľa bodu 1. tohto článku oznámenie, že netrvá na predĺžení Zmluvy resp. oznámenie, že si želá Zmluvu ukončiť k uplynutiu doby jej trvania, Zmluva sa automaticky obnovuje na dobu ďalšieho 1 kalendárneho roka odo dňa kedy malo dôjsť k ukončeniu Doby trvania Zmluvy, a to aj opakovane.
 3. Zmluvu je možné ukončiť počas Doby trvania Zmluvy a v prípade obnovenia trvania Zmluvy podľa bodu 2 tohto článku (o 1 kalendárny rok) na základe dohody Strán (najmä pokiaľ sa Lekár rozhodne prejsť na kompletný systém elektronickej časenky s využitím kiosku spoločnosti eČasenka, s.r.o.).
 4. Počas Doby trvania Zmluvy a v prípade obnovenia trvania Zmluvy podľa bodu 2 tohto článku (o 1 kalendárny rok), sú spoločnosť eČasenka, s.r.o. ako aj Lekár oprávnení Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou doručenou druhej Strane a to aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Strane. Ak Doba trvania Zmluvy uplynie počas trvania výpovednej doby, je výpovedná doba ukončená uplynutím Doby trvania Zmluvy resp. doby trvania predĺženej Zmluvy.
 5. Lekár je oprávnený od Zmluvy odstúpiť výlučne len z dôvodu podľa článku XIII bod 4 VZP. Strany sa dohodli, že pri odstúpení od Zmluvy v súlade s týmto bodom Lekár nemá nárok na vrátenie už zaplatenej ceny za prevádzkovanie Systému eČasenka Lite.
 6. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. má právo od Zmluvy odstúpiť:
 7. v prípade, ak sa Lekár omešká so zaplatením ceny podľa Článku V VZP o viac ako 15 kalendárnych dní a to aj bez upozornenia Lekára na omeškanie so zaplatením ceny za poskytovanie služby eČasenka Lite;
 8. v prípade, ak Lekár poruší svoju povinnosť poskytnúť spoločnosti eČasenka, s.r.o. Súčinnosť podľa Článku VIII týchto VZP, a to aj napriek tomu, že bol zo strany spoločnosti eČasenka, s.r.o. na porušenie tejto svojej povinnosti upozornený a ani napriek tomuto upozorneniu zo strany spoločnosti eČasenka, s.r.o. nedošlo zo strany Lekára k dodatočnému poskytovaniu Súčinnosti ani v lehote 5 pracovných dní od doručenia upozornenia na porušenie povinnosti poskytnúť Súčinnosť. Strany sa dohodli, že pri odstúpení od Zmluvy v súlade s týmto bodom Lekár nemá nárok na vrátenie už zaplatenej ceny za prevádzkovanie Systému eČasenka Lite.

Článok V: Cena a jej splatnosť

 1. Zmluva sa uzatvára ako odplatná, pričom Lekár je povinný zaplatiť spoločnosti eČasenka, s.r.o. za poskytovanie služby eČasenka Lite cenu vo výške 140,00 EUR bez DPH za 1 kalendárny rok.
 2. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. je oprávnená vystaviť Lekárovi faktúru na zaplatenie ceny prevádzkovania Systému eČasenka Lite podľa bodu 1. tohto článku od prvého kalendárneho dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia Zmluvy alebo od prvého kalendárneho dňa nasledujúceho po dni, v ktorom nastane predĺženie trvania Zmluvy (v súlade s Článkom IV bod 2 VZP). Splatnosť ceny za prevádzkovanie Systému eČasenka Lite podľa bodu 1. tohto Článku je v lehote splatnosti uvedenej ako „dátum splatnosti“ na faktúre vystavenej spoločnosťou eČasenka, s.r.o. Lekárovi podľa predchádzajúcej vety.

Článok VI: Vady Systému eČasenka Lite

 1. Lekár sa zaväzuje, že prípadnú vadu SeČ alebo jeho súčasti oznámi spoločnosti eČasenka, s.r.o. bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od zistenia vady, prostredníctvom e-mailu. Za vadu sa nepovažuje výpadok Systému eČasenka Lite z dôvodov podľa článku X týchto VZP.
 2. Spoločnosť eČasenka sa zaväzuje odstrániť oznámenú vadu najneskôr do 72 hodín od jej oznámenia zo Strany Lekára, pokiaľ to povaha vady pripúšťa. V prípade, ak si odstránenie vady vyžiada dlhší čas ako 72 hodín od jej oznámenia zo strany Lekára, je spoločnosť eČasenka, s.r.o. povinná o tomto Lekára informovať a oznámiť mu predpokladaný termín odstránenia oznámenej vady.

Článok VII: Dáta systému eČasenka Lite

 1. Akékoľvek štatistické dáta získané pri prevádzkovaní SeČ (ďalej len „Dáta“) sú výlučne majetkom spoločnosti eČasenka, s.r.o., s čím Lekár odoslaním vyplneného formulára vyslovuje svoj súhlas. Ostatné dáta získané pri prevádzke SeČ sú majetkom Lekára, pričom na ich dočasné ukladanie vytvorí spoločnosť eČasenka, s.r.o. Lekárovi diskový priestor. K týmto dátam má prístup iba Lekár, s výnimkou Dát, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. získava za účelom zlepšovania a sledovania funkčnosti SeČ a výpočtu odmeny Lekára podľa čl. VIII bod 1 VZP. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. je oprávnená s Dátami nakladať alebo ich poskytovať tretím osobám.
 2. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. na základe osobitného právneho vzťahu so zákazníkmi, t.j. spotrebiteľmi využívajúcimi SeČ, získava a spracúva osobné údaje zákazníkov Lekára. Pri tejto činnosti sa spoločnosť eČasenka, s.r.o. riadi Politikou ochrany osobných údajov zverejnenou na https://www.ecasenka.sk/ochranaosobnychudajov.htm. Predmetom VZP nie je úprava práv a povinností Lekára ani spoločnosti eČasenka, s.r.o. vo vzťahu k osobným údajom zákazníkov.
 3. Lekár je informovaný o aktuálnych denných štatistických ukazovateľoch počtu zákazníkov, ktorým bola poskytnutá služba cez SeČ v administrátorskom rozhraní na www.ecasenka.sk.
 4. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zasiela na mesačnej báze e-mailom Lekárovi prehľad za predchádzajúci kalendárny mesiac s počtom zaslaných notifikačných SMS s ich delením na jednotlivé služby a ich prípadnou cenou, a výškou výpočtového základu odmeny a samotnej odmeny podľa čl. VIII bod 1 VZP (ak Lekár má na odmenu nárok, t.j. ak došlo k predĺženiu Zmluva a Zmluva sa v tomto dôsledku stala odplatnou) (ďalej v texte len „Report“ v príslušnom gramatickom tvare). V Reporte môže spoločnosť eČasenka, s.r.o. informovať Lekára o novinkách, aktualizáciách a vylepšeniach SeČ, a taktiež môže obsahovať spoločnosťou eČasenka, s.r.o. určené marketingové a reklamné informácie.

Článok VIII: Súčinnosť Lekára pri poskytovaní služby eČaseka Lite

 1. Lekár je povinný buď osobne alebo prostredníctvom svojich zamestnancov alebo poverených osôb poskytovať pri Prevádzkovaní SeČ spoločnosti eČasenka, s.r.o. súčinnosť nevyhnutnú pre účelnú a efektívnu prevádzku SeČ, ktorá spočíva v odosielaní SMS správ zákazníkom Lekára, ktorými Lekár informuje svojich zákazníkov o vybavení služby, o ktorú požiadali prostredníctvom SeČ (ďalej v texte len „Súčinnosť“). V prípade, ak dôjde zo strany Lekára k porušeniu povinnosti poskytovať Súčinnosť, je spoločnosť eČasenka, s.r.o. oprávnená upozorniť Lekára na porušenie tejto povinnosti; ak zo strany Lekára nedôjde k náprave, má spoločnosť eČasenka, s.r.o. právo od Zmluvy odstúpiť v súlade s Článkom IV bod 6. Druhá odrážka VZP.
 2. V prípade, ak došlo zo strany Lekára k poskytnutiu Súčinnosti (podľa bodu 1 tohto článku VZP) má Lekár nárok na odmenu za poskytnutú Súčinnosť a to za nasledujúcich podmienok: \ a) Lekár má nárok na odmenu za poskytnutie Súčinnosti vo výške 10% z ceny spoplatnených SMS, ktoré zaplatí zákazník Lekára a ktoré boli zaslané výlučne zákazníkmi Lekára prostredníctvom SeČ za účelom poskytnutia služby v Prevádzke Lekára; \ b) Lekár nemá nárok na odmenu počas obdobia, v ktorom má neuhradené záväzky voči spoločnosti eČasenka, s.r.o. po lehote splatnosti; \ c) Lekár si môže uplatniť túto odmenu na základe Reportu za každý kalendárny mesiac trvania Zmluvy a to Faktúrou, so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia spoločnosti eČasenka, s.r.o..
 3. Cena za zasielanie SMS správy pre zákazníka Lekára vyplýva z aktuálneho cenníka spoločnosti eČasenka, s.r.o.

Článok IX: Virtuálny kiosk eČasenka

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. prevádzkuje SeČ. Podmienkou využívania VK je prevádzka SeČ.
 2. Lekár súhlasí, aby jeho Prevádzka a jeho obchodné označenie bolo súčasťou databázy subjektov využívajúcich SeČ s možnosťou pre zákazníkov Lekára požiadať prostredníctvom SeČ o ŽOR alebo ŽOV, pričom Lekárovi nevzniká voči spoločnosti eČasenka, s.r.o. žiadny nárok na odplatu alebo iné plnenie.

Článok X: Výpadky prevádzky

 1. Pre plnú funkčnosť SeČ sú nevyhnutné dodávky a služby tretích osôb, ako dodávka elektrickej energie, dátové pripojenie a funkčnosť mobilných sietí. Pri absencii alebo výpadku ktorejkoľvek z týchto podporných služieb alebo dodávok nebude SeČ plne alebo dokonca vôbec funkčný, za čo však spoločnosť eČasenka, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok XI: Dôvernosť informácii a sankcie za porušenie dôvernosti

 1. Lekár sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti so SeČ, a ktoré majú charakter obchodného tajomstva alebo sú inak považované za dôverné, ďalej je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré nie sú všeobecne známe alebo zistiteľné, a ktorých oznámenie tretím osobám by sa mohlo akýmkoľvek spôsobom dotknúť obchodných záujmov alebo dobrého mena spoločnosti eČasenka, s.r.o. a jej obchodných partnerov, najmä sa Lekár nesmie dopustiť konania uvedeného v bode 4. tohto článku. Povinnosť Lekára podľa tohto bodu trvá do doby než sa tieto informácie stanú všeobecne známymi.
 2. Lekár nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie vzťahujúce sa na obchodnú spoločnosť eČasenka, s.r.o., jej obchodných partnerov alebo jej obchodných záujmov verejným oznamovacím prostriedkom.
 3. Lekár je povinný zaistiť a ručí za to, že záväzok podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku VZP neporuší ani blízka osoba, iba ak by porušeniu týchto ustanovení nemohol zo svojej pozície v danej blízke osobe voči danej blízkej osobe žiadnym spôsobom zabrániť.
 4. Ak Lekár poruší svoj záväzok dôvernosti podľa Zmluvy a týchto VZP tým, že umožní prístup ku SeČ - do administrátorského rozhrania, alebo poskytne akejkoľvek tretej osobe svoje prístupové heslá na analýzu SeČ, alebo sa bude akokoľvek na analýze Systému eČasenka Lite treťou osobou podieľať, alebo sa takéhoto konania dopustí sám pre svoj prospech, zaväzuje sa spoločnosti eČasenka, s.r.o. uhradiť zmluvnú pokutu v sume 5.000,00 EUR za každé jednotlivé takéto konanie. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety je splatná do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu.

Článok XII: Doručovanie

 1. Strany sa dohodli, že písomnosti, ktoré sa majú doručovať písomne sa považujú za doručené aj v prípade, ak sú doručované e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú vo Formulári a akceptácii návrhu na uzatvorenie Zmluvy. V prípade, ak sa písomnosti doručujú e-mailom, je strana, ktorá e-mail obdržala, povinná najneskôr do 24 hodín od doručenia e-mailu potvrdiť odosielajúcej strane doručenie e-mailu, pričom doručenie potvrdenia o prijatí e-mailu považuje za moment doručenia písomnosti. Pokiaľ však nedôjde k potvrdeniu doručenia písomnosti e-mailom najneskôr do 24 hodín od jeho odoslania, považuje sa táto písomnosť za doručenú uplynutím dvadsiatich štyroch hodín od jej odoslania.
 2. V prípade, ak sa písomnosti doručujú poštou alebo prostredníctvom tretej osoby oprávnenej doručovať zásielky, doručuje sa táto písomnosť na adresu Strany uvedenú vo Formulári a akceptácii návrhu na uzatvorenie Zmluvy. V prípade, ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako nedoručená napriek tomu, že bola zasielaná na adresu podľa predchádzajúcej vety, považuje sa táto zásielka za doručenú dňom, keď bola odosielateľovi vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
 3. Strany sú povinné oznamovať si navzájom zmenu adries na doručovanie, a to bez zbytočného odkladu. Pokiaľ nebude druhej zmluvnej strane písomne oznámená zmena adresy na doručovanie, platí, že k zmene adresy na doručovanie na účely tejto zmluvy nedošlo.

Článok XIII: Záverečné ustanovenia

 1. Lekár nesmie žiadnym spôsobom a za žiadnych okolností podmieňovať poskytnutie služieb zákazníkovi využitím SMS notifikácie cez SeČ zo strany zákazníka.
 2. Cenové podmienky SMS notifikácie alebo prípadných iných budúcich platených služieb poskytovaných spoločnosťou eČasenka, s.r.o. priamo zákazníkovi Lekára (ďalej len „Platené služby“) nie sú predmetom dojednaní medzi Zmluvnými stranami a Lekár nemá možnosť ich ovplyvniť. Lekár nie je priamo ani nepriamo prijímateľom úhrad zákazníkov Lekára za Platené služby.
 3. Všetky zmeny, dodatky a prílohy k Zmluve sú možné iba v písomnej forme.
 4. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. je oprávnená jednostranne meniť a dopĺňať VZP, pričom je povinná aktuálne VZP oznámiť Lekárovi najmenej 1 mesiac pred plánovaným dňom účinnosti zmeny VZP. V prípade, ak Lekár so zmenou nesúhlasí,, je oprávnený do dňa účinnosti zmeny VZP od Zmluvy odstúpiť ex nunc s účinnosťou odstúpenia od momentu jeho doručenia spoločnosti eČasenka, s.r.o.
 5. Ak niektoré ustanovenie Zmluvy ale týchto VZP je resp. sa neskôr stane neplatným, neúčinným, alebo nevymáhateľným, takéto ustanovenie sa bude považovať za oddeliteľné od zvyšného obsahu Zmluvy a neovplyvní platnosť alebo účinnosť Zmluvy ako celku.
 6. V prípade, ak bude podľa Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. Zmena miesta doručovania môže byť vykonaná len písomným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, Zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku odoslala.
 7. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

V Lučenci, dňa 08.06.2020

Kontaktné údaje Poskytovateľa:
Sídlo a korešpondenčná adresa: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, Slovensko
Adresa elektronickej pošty: info@ecasenka.sk
Telefónne číslo: +421 907 401 421
© 2020 eČasenka, s.r.o.

eČasenka s.r.o.

Svätoplukova 2
984 01 Lučenec
Slovensko

IČO: 48 322 989
DIČ: 2120135028
IČ DPH: SK2120135028

zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica,Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28697/S Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia Alternatívne riešenie sporov: SOI