eČasenka
 

✓ Objednávanie receptov

✓ Výsledky vyšetrení

✓ Dotazník COVID-19 pre pacientov

Vyplnením a odoslaním tohto Formulára navrhujem obchodnej spoločnosti eČasenka, s.r.o., so sídlom: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 48 322 989 uzatvorenie odplatnej Zmluvy o prevádzkovaní systému eČasenka Lite (v zmysle ktorej za poskytovanie služby eČasenka Lite zaplatím spoločnosti eČasenka, s.r.o. odplatu 140,00 EUR bez DPH za kalendárny rok, uvedenú vo Všeobecných zmluvných podmienkach pre eČasenku Lite), ktorá sa spravuje Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre eČasenka Lite zverejnenými na internetových stránkach spoločnosti eČasenka, s.r.o., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.