Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na zmluvy uzatvárané prostredníctvom: a) kioskov eČasenka umiestnených v čakárňach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, (ďalej len „Kiosk“), b) web-rozhrania eČasenka nachádzajúcom sa na webovom sídle eČasenka, s.r.o. www.ecasenka.sk, (ďalej len „Virtuálny kiosk“), c) aplikácie pre mobilné telekomunikačné zariadenia, (ďalej len „Mobilná aplikácia“), d) odosielania krátkych textových správ cez mobilné telekomunikačné zariadenia, (ďalej…

Ochrana osobných údajov

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV obchodnej spoločnosti eČasenka, s.r.o., so sídlom Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO 48 322 989, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 28697/S (ďalej v texte len „eČasenka, s.r.o.“ v príslušnom gramatickom tvare) PREAMBULA Spoločnosť eČasenka, s.r.o. prijala túto politiku ochrany osobných údajov (ďalej v texte len „Politika“ v príslušnom gramatickom tvare) na…

Všeobecné zmluvné podmienky

obchodnej spoločnosti eČasenka, s.r.o., so sídlom: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 48 322 989 Článok I: Vymedzenie pojmov VZP sa rozumie tieto Všeobecné zmluvné podmienky. Zmluvou sa rozumie zmluva o kúpe a prevádzkovaní Kiosku eČasenka, ktorej neoddeliteľnou prílohou sú tieto VZP. Definované pojmy (pojmy s veľkým začiatočným písmenom) použité vo VZP alebo Zmluve, majú význam stanovený vo VZP, ak…

Všeobecné zmluvné podmienky pre eČasenka Lite

obchodnej spoločnosti eČasenka, s.r.o., so sídlom: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 48 322 989 Článok I: Vymedzenie pojmov VZP sa rozumie tieto Všeobecné zmluvné podmienky. Zmluvou sa rozumie zmluva o prevádzkovaní systému eČasenka Lite, ktorej neoddeliteľnou prílohou sú tieto VZP, ktorá bola uzatvorená odoslaním vyplneného formulára zo strany Lekára (oferta) a doručením akceptácie formulára zo strany spoločnosti eČasenka,…