ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRI POSKYTNUTÍ SLUŽBY REZERVÁCIA SESTRIČKOU

V prípade objednania na vyšetrenie prostredníctvom Služby Rezervácia sestričkou Vaše osobné údaje spracúvajú ako spoloční prevádzkovatelia – lekár, ku ktorému idete na vyšetrenie a spoločnosť eČasenka, s.r.o.

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Lekár, ku ktorému ste sa objednali prostredníctvom Služby Rezervácia sestričkou spolu so spoločnosťou eČasenka, s.r.o. zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje iba v nevyhnutných prípadoch a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu, pre ktorý sa osobné údaje zbierajú, a to pre nasledujúci účel – poskytnúť Vám ako dotknutej osobe službu riadenia a manažmentu čakania na poskytnutie služby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – Rezervácia sestričkou.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právny základ, na základe ktorého lekár, ku ktorému ste sa objednali prostredníctvom Služby Rezervácia sestričkou a spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúvajú Vaše osobné údaje na vyššie uvedený účel, je daný podľa Článku 6 bod 1 písm. b) GDPR t.j. že spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy so spoločnosťou eČasenka (o poskytnutí služby spoločnosťou eČasenka), a/alebo na plnenie Zmluvy s Poskytovateľom (o poskytovaní zdravotnej starostlivosti), ktorých zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba.

 

ODKIAĽ ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Lekár, ku ktorému ste sa objednali prostredníctvom Služby Rezervácia sestričkou a spoločnosť eČasenka, s.r.o. môžu zbierať Vaše osobné údaje na vyššie uvedený účel len z nasledujúcich zdrojov – osobné údaje poskytnuté Vami ako dotknutou osobou pri poskytnutí služby Rezervácia sestričkou.

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ ZBIERAME

Lekár, ku ktorému ste sa objednali prostredníctvom Služby Rezervácia sestričkou a spoločnosť zbiera na splnenie vyššie uvedeného účelu nasledujúce kategórie osobných údajov – identifikačné osobné údaje, t.j. meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, Vaše telefónne číslo a prípadne tieto údaje o deťoch vo vzťahu ku ktorým ste zákonný zástupca, pokiaľ prostredníctvom služby Rezervácia sestričkou objednávate Vaše deti.

 

INFORMÁCIE O ZDIEĹANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť eČasenka, s.r.o. a lekár, ku ktorému ste sa objednali prostredníctvom Služby Rezervácia sestričkou neposkytujú Vaše osobné údaje na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu inej osobe

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje poskytnuté na vyššie uvedený účel sa uchovávajú po dobu 3 mesiacov od poskytnutia služby Rezervácia sestričkou, a to z dôvodu vybavenia možnej reklamácie služby ako aj z dôvodu, že z hľadiska technických možností je potrebný určitý čas na ich vymazanie.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte nasledujúce práva:

  • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov– máte právo kedykoľvek po udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov vrátane výslovného súhlasu so spracovaním osobných údajov počas doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, tento súhlas kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom akým bol tento súhlas poskytnutý alebo vo výslovne určených prípadoch pri poskytnutí výslovného súhlasu so spracovaním osobných údajov elektronicky zaslaním e-mailu, ktorým Dotknutá osoba Prevádzkovateľovi oznámi, že odvoláva tento výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov a následnou verifikáciou Dotknutej osoby v súlade s touto Politikou ochrany osobných údajov, ktorou sa spoločnosť eČasenka, s.r.o. pri spracúvaní osobných údajov riadi;
  • požadovať od spoločnosti eČasenka, s.r.o. prístup k svojím osobným údajom a právo získať od spoločnosti eČasenka, s.r.o. potvrdenie o tom, či táto spracúva Vaše osobné údaje– na základe práva na prístup k osobným údajom máte právo aby Vám spoločnosť eČasenka, s.r.o. bezodplatne poskytla jednu kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže spoločnosť eČasenka, s.r.o. účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám spoločnosť eČasenka, s.r.o. poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia;
  • na opravu osobných údajov– máte právo aby spoločnosť eČasenka, s.r.o. bez zbytočného odkladu opravila Vaše nesprávne osobné údaje alebo aby prípadné neúplné osobné údaje spoločnosť eČasenka doplnila;
  • vymazanie osobných údajov– máte právo požadovať aby spoločnosť eČasenka, s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala Vaše osobné údaje, ak (A) osobné údaje už nie sú potrebné na účel podľa súhlasu, na ktorý sa získali alebo spracúvali; (B) odvoláte súhlas, na základe ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. osobné údaje spracúva; alebo (C) ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne;
  • obmedzenie spracúvania Osobných údajov– ak (A) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti eČasenka, s.r.o. overiť správnosť Vašich osobných údajov; (B) spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (C) spoločnosť eČasenka, s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účel udelený súhlasom, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov. V prípade, ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov s výnimkou spôsobu spracovania uchovávaním osobných údajov, môže spoločnosť eČasenka, s.r.o. akýmkoľvek iným spôsob spracúvať Vaše osobné údaje len s Vaším súhlasom;
  • na prenosnosť Osobných údajov– právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti eČasenka, s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám spoločnosť eČasenka, s.r.o. bránila. Máte právo na prenosnosť osobných údajov priamo od spoločnosti eČasenka, s.r.o. inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
  • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Osobných údajov– ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti eČasenka, s.r.o. alebo je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť eČasenka, s.r.o. alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov;
  • podať sťažnosť dozornému orgánu– ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s príslušných právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi ochranu osobných údajov.

 

V prípade, ak chcete využiť niektoré z Vašich vyššie uvedených práv a žiadosť o využitie tohto práva doručíte spoločnosti eČasenka, s.r.o. elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu alebo v listinnej podobe bez Vášho úradne osvedčeného podpisu alebo telefonicky, kedy spoločnosť eČasenka, s.r.o. môže mať dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá túto žiadosť podáva, má spoločnosť eČasenka, s.r.o. v súlade s Článkom 12 bod 6 GDPR právo požadovať od Vás dodatočné informácie alebo vykonanie určitého úkonu smerujúceho k overeniu Vašej totožnosti (t.j. pre overenie či žiadosť podala osoba, ktorá aj skutočne využila služby spoločnosti eČasenka, s.r.o. a táto spracúva jej osobné údaje) a teda spoločnosť eČasenka, s.r.o. má právo od Vás požadovať aby ste žiadosť o využitie niektorého/ých práva podľa bodu 6.4 tohto Článku doručili spoločnosti eČasenka, s.r.o. elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo listinne s Vaším úradne overeným podpisom alebo aby ste sa osobne dostavili do sídla spoločnosti eČasenka, s.r.o. na overenie Vašej totožnosti.

 

INFORMÁCIE O AUTOMATIZOVANOM ROZHODOVANÍ

 

Zo strany spoločnosti eČasenka, s.r.o. a lekára, u ktorého ste sa objednali prostredníctvom Služby Rezervácia sestričkou nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu podľa § 22 GDPR.