INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU PRI UDELENÍ SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB SPOLOČNOSTI EČASENKA, S.R.O. NA ZÁKLADE KTORÉHO SPOLOČNOSŤ EČASENKA, S.R.O. INFORMUJE POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, KU KTORÉMU IDETE NA VYŠETRENIE O VAŠEJ TOTOŽNOSTI

 

 1. Tieto informácie Vám poskytuje prevádzkovateľ, ktorým je obchodná spoločnosť eČasenka, s.r.o., so sídlom: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 48 322 989, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 28697/S (ďalej v texte aj „eČasenka, s.r.o.“ v príslušnom gramatickom tvare),ktorá zbiera Vaše osobné údaje uvedené v týchto informáciách na základe Vami poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytli využitím Vášho občianskeho preukazu, ktorý ste priložili ku kiosku spoločnosti eČasenka, s.r.o. u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ku ktorému idete na vyšetrenie, čím ste prejavili vôľu udeliť spoločnosti eČasenka, s.r.o. súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov vykonaním tohto potvrdzujúceho úkonu (priložením občianskeho preukazu ku kiosku spoločnosti eČasenka, s.r.o.) alebo ktorý ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytli kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ pri súhlase so spracovaním osobných údajov pri objednaní niektorej zo služieb na internetových stránkach spoločnosti eČasenka, s.r.o. alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo ktorý ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytli kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ na Kiosku spoločnosti eČasenka, s.r.o. v ambulancii Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

 

Účel a právny základ spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu na splnenie účelu, pre ktorý sa Vaše osobné údaje zbierajú, na základe Vami poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zbiera Vaše osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov iba na nasledujúci účel:
 • informovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ku ktorému idete na vyšetrenie o Vašej totožnosti, t.j. poskytnúť mu informácie o Vašom mene, priezvisku a rodnom čísle (aby si Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedel pripraviť pre Vaše vyšetrenie alebo poskytnutie inej služby ako je napr. vystavenie receptu, Vašu zdravotnú dokumentáciu), Vašej príslušnosti k zdravotnej poisťovni a poskytnúť mu informáciu o tom, či máte nárok na plnú, alebo nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť.
 1. Právny základ, na základe ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje na uvedený účel, je daný:
 • podľa Článku 6 bod 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), t.j. že ste vyjadrili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. bude zároveň na základe Vášho súhlasu, ktorý bol poskytnutý na uvedený účel spracovať Vaše osobné údaje len prostredníctvom nasledujúcich spracovateľských operácii:
 • získanie Vašich osobných údajov;
 • zaznamenanie Vašich osobných údajov;
 • uchovávanie Vašich osobných údajov;
 • prehliadanie Vašich osobných údajov;
 • vymazanie a likvidácia Vašich osobných údajov.

 

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. získava Vaše osobné údaje, s ktorých spracovaním ste vyjadrili súhlas len z nasledujúcich zdrojov:
 • od Vašej zdravotnej poisťovne, ktorá spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytuje Vaše osobné údaje v zmysle tohto súhlasu na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi zdravotnou poisťovňou a spoločnosťou eČasenka, s.r.o.
 • osobných údajov, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. získala od Vás prostredníctvom kiosku umiestneného v ambulancii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý ste použili na prečítanie Vašich identifikačných údajov z Vášho občianskeho preukazu;
 • osobných údajov získaných od Vás online prostredníctvom www.ecasenka.sk alebo prostredníctvom aplikácií pre mobilné zariadenia eČasenka
 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zbiera na splnenie účelu, pre ktoré ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov len nasledujúce kategórie osobných údajov:
 • identifikačné osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a rodné číslo;
 • údaje o tom, v akej poisťovni máte uzatvorené Vaše zdravotné poistenie;
 • údaje o tom, či Vaša zdravotná poisťovňa pre Vás uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti plnú, alebo nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť

 

Informácia o tom, komu spoločnosť eČasenka, s.r.o. Vaše osobné údaje poskytuje

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. poskytuje Vaše osobné údaje získané na základe Vami udeleného súhlasu len Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ku ktorému idete na vyšetrenie alebo u ktorého chcete využiť inú službu poskytujúcu spoločnosťou eČasenka, s.r.o.

 

Doba uchovávania osobných údajov získaných na základe súhlasu

 1. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. bude Vaše osobné údaje získané na dosiahnutie účelu, pre ktorý ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytli súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov uchovávať len počas nevyhnutne nutnej doby a za podmienky dodržania všetkých právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. tak na účel, pre ktorý boli osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu uchováva Vaše osobné údaje iba po dobu 3 mesiacov od poskytnutia služby, ktorú ste si objednali pri udelení tohto súhlasu (a to uvedením Vášho rodného čísla a zakliknutím tlačidla súhlasím a/alebo priložením občianskeho preukazu ku kiosku v ambulancii Vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) spoločnosti eČasenka, s.r.o. Následne spoločnosť eČasenka, s.r.o. Vaše osobné údaje poskytnuté na základe tohto súhlasu vymaže.

 

Práva dotknutej osoby

 1. Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte po overení Vašej totožnosti:
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov – máte právo kedykoľvek po udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov počas doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, tento súhlas kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom akým bol tento súhlas poskytnutý;
 • požadovať od spoločnosti eČasenka, s.r.o. prístup k svojím osobným údajom a právo získať od spoločnosti eČasenka, s.r.o. potvrdenie o tom, či táto spracúva Vaše osobné údaje – na základe práva na prístup k osobným údajom máte právo aby Vám spoločnosť eČasenka, s.r.o. bezodplatne poskytla jednu kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže spoločnosť eČasenka, s.r.o. účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám spoločnosť eČasenka, s.r.o. poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia;
 • na opravu osobných údajov – máte právo aby spoločnosť eČasenka, s.r.o. bez zbytočného odkladu opravila Vaše nesprávne osobné údaje alebo aby prípadné neúplné osobné údaje spoločnosť eČasenka doplnila;
 • vymazanie osobných údajov – máte právo požadovať aby spoločnosť eČasenka, s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala Vaše osobné údaje, ak A) osobné údaje už nie sú potrebné na účel podľa súhlasu, na ktorý sa získali alebo spracúvali; B) odvoláte súhlas, na základe ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. osobné údaje spracúva; alebo C) ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne;
 • obmedzenie spracúvania Osobných údajov – ak A) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti eČasenka, s.r.o. overiť správnosť Vašich osobných údajov; B) spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; C) spoločnosť eČasenka, s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účel udelený súhlasom, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov. V prípade, ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov s výnimkou spôsobu spracovania uchovávaním osobných údajov, môže spoločnosť eČasenka, s.r.o. akýmkoľvek iným spôsob spracúvať Vaše osobné údaje len s Vaším súhlasom;
 • na prenosnosť Osobných údajov – právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti eČasenka, s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám spoločnosť eČasenka, s.r.o. bránila. Máte právo na prenosnosť osobných údajov priamo od spoločnosti eČasenka, s.r.o. inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Osobných údajov – ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti eČasenka, s.r.o. alebo je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť eČasenka, s.r.o. alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu – ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s príslušných právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi ochranu osobných údajov.

 

 1. V prípade, ak chcete využiť niektoré z Vašich vyššie uvedených práv podľa predchádzajúceho odseku a žiadosť o využitie tohto práva doručíte spoločnosti eČasenka, s.r.o. elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu alebo v listinnej podobe bez Vášho úradne osvedčeného podpisu alebo telefonicky, kedy spoločnosť eČasenka, s.r.o. môže mať dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá túto žiadosť podáva, má spoločnosť eČasenka, s.r.o. v súlade s Článkom 12 bod 6 GDPR právo požadovať od Vás dodatočné informácie alebo vykonanie určitého úkonu smerujúceho k overeniu Vašej totožnosti (t.j. pre overenie či žiadosť podala osoba, ktorá aj skutočne využila služby spoločnosti eČasenka, s.r.o. a táto spracúva jej osobné údaje) a teda spoločnosť eČasenka, s.r.o. má právo od Vás požadovať aby ste žiadosť o využitie niektorého/ých práva podľa bodu 9. týchto informácii doručili spoločnosti eČasenka, s.r.o. elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo listinne s Vaším úradne overeným podpisom alebo aby ste sa osobne dostavili do sídla spoločnosti eČasenka, s.r.o. na overenie Vašej totožnosti.