Všeobecné obchodné podmienky

vzťahujúce sa na zmluvy uzatvárané prostredníctvom web-rozhrania eČasenka nachádzajúcom sa na webovom sídle eČasenka, s.r.o. www.ecasenka.sk, (ďalej len „Virtuálny kiosk“),

1. Úvodné ustanovenia

 1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti eČasenka, s.r.o., IČO: 48 322 989, DIČ: 2120135028, so sídlom: Svätoplukova 2, 984 01  Lučenec, Slovensko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 28697/S (ďalej len „eČasenka“alebo „Spoločnosť“) sa vzťahujú na poskytovanie služby Registrácia (ďalej len „služba Registrácia“), ktorá je bezplatnou službou poskytovanou fyzickým osobám prostredníctvom Virtuálneho kiosku.

2. Definícia služby

2.1 Služba Registrácia umožňuje Zákazníkovi zaradiť sa do poradia do odberného radu na Odbernom mieste prevádzkovanom Prevádzkovateľom pre testovanie Zákazníka na prítomnosť ochorenia COVID-19 prostredníctvom Virtuálneho kiosku (po vyplnení požadovaných údajov – meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a telefónne číslo a následnom odoslaní bezplatnej SMS v tvare SMS správy a na telefónne číslo, ktoré je uvedené na webovom sídle www.ecasenka.sk). Zákazník bude následne privolaný na testovanie prostredníctvom bezplatnej SMS a po otestovaní mu bude na jeho zadané telefónne číslo opäť zaslaná bezplatná SMS s informáciou o výsledku testovania a informáciou o mieste, kde si Zákazník môže prevziať certifikát o testovaní. Služba Registrácia zároveň umožňuje, aby Prevádzkovateľ po dohode so Zákazníkom, Zákazníka sám zaradil do poradia na testovanie pre zistenie prítomnosti ochorenia COVID-19

2.2 Ak sa v týchto VOP hovorí o Prevádzkovateľovi, má sa tým na mysli osoba organizujúca testovanie na zistenie prítomnosti choroby COVID-19, ktorá zabezpečuje odberné miesto/a a ktorá zároveň využíva pri riadení poriadia Zákazníkov pre testovanie na zistenie prítomnosti ochorenia COVID-19 na nimi vytvorenom/ých odbernom mieste/ach systém eČasenka prevádzkovaný Spoločnosťou.

2.3 Orgánom dohľadu nad dodaním služby Registrácia je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 821 05  Bratislava.

2.4 Zákazník použitím Virtuálneho kiosku pre objednanie služby Registrácia súhlasí s tým, že VOP v platnom znení budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o objednávke Služby uzatváranej medzi Spoločnosťou a Zákazníkom (ďalej len „Zmluva“). Zmluva je uzatvorená momentom použitia Virtuálneho kiosku a odoslaním SMS správy Zákazníkom v tvare SMS správy a na telefónne číslo, ktoré je uvedené na webovom sídle www.ecasenka.sk. Právny vzťah zo Zmluvy sa ďalej riadi doplňujúcimi informáciami uvedenými na webovom sídle www.ecasenka.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

2.5 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na webovom sídle ecasenka.sk.

3. Objednanie a čerpanie služby

3.1 Službu Registrácia si Zákazník môže objednať (a uzatvoriť tak Zmluvu) len po zobrazení webového sídla www.ecasenka.sk (bez registrácie a prihlásenia), kde si Zákazník po vybratí konkrétnej Odberového miesta prevádzkovaného Prevádzkovateľom zvolí prostredníctvom tlačidla „objednanie na čas“ službu Registrácia, v rámci ktorej si následne zvolí konkrétny deň, rad testovania a termín testovania doobeda alebo poobede. Zákazník si službu objedná zaslaním SMS podľa dát vygenerovaných a zobrazených na zobrazovacom zariadení po kliknutí na Tlačidlo vyžiadania služby a Službu prijíma, teda čerpá bezprostredne na to prostredníctvom spätnej SMS;

3.2 Až momentom odoslania SMS správy Zákazníkom podľa bodu 3.1 VOP dochádza medzi Zákazníkom a Spoločnosťou k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí bezodplatnej služby Registrácia.

3.3 Podmienkou prístupu na webové sídlo www.ecasenka.sk a funkčnosti služby Registrácia je zobrazovacie zariadenie s funkčným prístupom do siete internet. Službu Registrácia je zároveň možné čerpať len prostredníctvom telekomunikačného zariadenia s možnosťou zasielania a prijímania SMS. Nevyhnutnou podmienkou čerpania SMS služby je teda funkčné telekomunikačné zariadenie a funkčné pripojenie tohto zariadenia do siete mobilného operátora.

3.4 Správnosť a aktuálnosť údajov poskytnutých v rámci Služby je závislá od správnosti používania a obsluhy klientskeho rozhrania Prevádzkovateľom na webovom sídle www.ecasenka.sk a Spoločnosť nezodpovedá za prípadný rozpor medzi faktickým stavom v Odbernom mieste Prevádzkovateľa a údajmi zobrazovanými pre daného Prevádzkovateľa v jemu prislúchajúcom Virtuálnom kiosku.

3.5 Podmienkou poskytnutia služby Registrácia je zároveň udelenie výslovného súhlasu Zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov vrátane údajov týkajúcich sa zdravia Spoločnosťou (pre zaslanie výsledku testu na COVID-19 prostredníctvom SMS správy).

3.6 Virtuálny kiosk pre dané odberné miesto Prevádzkovateľa je v prevádzke a umožňuje využívanie služby Registrácia v závislosti od prevádzky odberného miesta Prevádzkovateľa, vybavovania Zákazníkov v konkrétnom odbernom rade na odbernom mieste, a jeho prevádzka v daný deň končí v závislosti od obsadenosti odberového miesta Prevádzkovateľa, alebo na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa, avšak najneskôr pri ukončení prevádzky odberného miesta Prevádzkovateľa.

3.7 Zákazník môže získať časenku na zaradenie do poradia na testovanie vždy len na konkrétny deň. Časenka sa neprenáša na iný deň.

4. Platobné podmienky

4.1 Služba Registrácia je bezplatnou službou.

5. Uplatňovanie vád a reklamácie

5.1 Spoločnosť je zodpovedná za vady služby Registrácia v zmysle § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Spoločnosť však nezodpovedá za výpadky dostupnosti služby Registrácia, neposkytnutie objednanej služby Registrácia alebo neúplné alebo nesprávne poskytnutie služby Registrácia, ktoré nastalo v dôsledku okolností na strane Zákazníka alebo tretích subjektov (vrátane okolností na strane Prevádzkovateľa) alebo v dôsledku okolností vyššej moci, najmä: výpadku siete mobilného operátora Zákazníka, výpadu siete internet alebo inej dátovej siete nevyhnutnej na informačné prepojenie subjektov zapojených do prevádzky Virtuálneho kiosku.

5.2 V prípade, ak sú Zákazníkovi poskytované služby nižšej kvality, alebo menšieho rozsahu ako bolo vopred dohodnuté, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

5.3 Zákazník má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva. Ak Spoločnosť na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník sa môže obrátiť na jeden zo subjektov alternatívneho riešenia sporov (ARS) podľa zákona č 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, napr. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je za uvedeným účelom možné kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk, internetová adresa https://www.soi.sk/ alebo iné oprávnené osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Týmto nie je dotknutá možnosť Zákazníka obrátiť sa na súd.

5.4 Ak Zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný túto uplatniť bez zbytočného odkladu najneskôr však do 2 mesiacov od poskytnutia služby Registrácia u Spoločnosti písomne na adresu jej sídla, alebo na e-mailovej adrese info@ecasenka.sk, alebo na telefónnom čísle +421 907 401 421, inak právo na reklamáciu zaniká.

5.5 V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby Zákazník uviedol: (i) v čom spočíva vada poskytnutej služby, (ii) telefónne číslo, z ktorého si objednal poskytnutie služby Registrácia, (iii) svoj email a (iiii) označenie Prevádzkovateľa a jeho odberného miesta, s ktorým mala služba Registrácia súvisieť.

5.6 Spoločnosť je povinná poučiť Zákazníka pri jeho reklamácii o jeho právach vyplývajúcich z vadnej služby Registrácia a to prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu, z ktorej bola reklamácia uplatnená, alebo na email uvedený v reklamácii, a to že Zákazník má právo v prípade ak ide o odstrániteľnú vadu na bezplatnú nápravu alebo poskytnutie novej služby a v prípade, ak ide o neodstrániteľnú vadu, na primeranú zľavu z ceny služby alebo právo od zmluvy odstúpiť. Spoločnosť zároveň zapíše reklamáciu Zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Spoločnosť je povinná po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak toto nie je možné (napr. z dôvodu, že sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu), je Spoločnosť povinná vyrozumieť Zákazníka o lehote vybavenia reklamácie, ktorá však nemôže byť dlhšia ako 30 dní.

5.7 Spoločnosť je povinná vydať Zákazníkovi písomné potvrdenie (prostredníctvom e-mailu) o tom, kedy zákazník právo na reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie zákazník požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.8 Spoločnosť nezodpovedá za správnosť údajov o prevádzkovom čase odberného miesta Prevádzkovateľa, jeho obsadenosti a počte Zákazníkov čakajúcich na ošetrenie, nakoľko tieto údaje sú poskytované a ovplyvňované Prevádzkovateľom. Samotná Spoločnosť ani skutočnosť, že bola objednaná služba Registrácia, negarantuje a nezabezpečuje Zákazníkovi testovanie na zistenie prítomnosti choroby COVID-19 v odbernom rade na odbernom mieste Prevádzkovateľa. Spoločnosť neposkytuje, nesprostredkúva ani neriadi poskytovanie testovania na zistenie prítomnosti ochorenia COVID-19 Prevádzkovateľa. Spoločnosť a jej systém eČasenka vytvára komunikačný a informačný prostriedok medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom. Zrušenie alebo zmena termínu poskytnutia termínu testovania zo strany Prevádzkovateľa, na ktorý sa Zákazník prostredníctvom služby Registrácia zaradil, nie je vadou poskytovania služby Registrácia zo strany Spoločnosti.

5.9 Spoločnosť písomne informuje Zákazníka o vybavení reklamácie, a to najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

6. Ďalšie práva, poučenia a súhlasy zákazníka

6.1 Spoločnosť nearchivuje žiadnou formou zmluvu o poskytnutí služby Registrácia so Zákazníkom a táto teda nie je Zákazníkovi dostupná. Zmluva je uzavretá konkludentne v zmysle ods. 2.4. VOP.

6.2 Zákazník výslovne súhlasí s poskytnutím služby Registrácia pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o službe Registrácia v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Vzhľadom na to, že služba Registrácia je dodaná v okamihu jej objednania v zmysle ods. 2.4. VOP, nemá Zákazník možnosť odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby Registrácia a úplným poskytnutím služby Registrácia právo na odstúpenie od zmluvy o službe Registrácia zaniká. Objednaním služby Registrácia Zákazník vyhlasuje, že bol riadne poučený a porozumel poučeniu ohľadom možnosti odstúpenia od zmluvy a o zániku možnosti odstúpenia od zmluvy.

6.3 V prípade, ak bude objednaná Zmena služby Registrácia, môže v dôsledku plynutia času a vybavovania Zákazníkov v odbernom mieste Prevádzkovateľa byť znemožnené včasné zaslanie privolávajúcej SMS do odberného radu na odberné miesto Prevádzkovateľa. Spoločnosť nezodpovedá za prípadnú škodu alebo nenaplnenie účelu služby Registrácia v prípade oneskorenej Zmeny služby Registrácia, v dôsledku čoho nebolo možné včas zaslať Zákazníkovi privolávajúcu SMS do odberného radu na odberné miesto Prevádzkovateľa.

6.4 Zákazník má právo na alternatívne riešenie sporu so Spoločnosťou v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za podmienok stanovených týmto zákonom, pričom príslušným orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zmlúv o poskytnutí Služby je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na: soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

6.5 Zákazník objednaním služby Registrácia potvrdzuje, že sa pred objednaním služby Registrácia spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie (internet) oboznámil s obsahom webového sídla Spoločnosti na www.ecasenka.sk a týmito VOP a že s týmito súhlasí.

6.6 S pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti eČasenka v súvislosti s poskytovaním Služby sa zákazník môže oboznámiť v Politike ochrany osobných údajov spoločnosti eČasenka dostupných na webovom sídle ecasenka.sk a v informáciách pri poskytnutí výslovného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

V Lučenci, dňa 18.03.2021

Kontaktné údaje Spoločnosti:
Sídlo a korešpondenčná adresa: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, Slovensko
Adresa elektronickej pošty: info@ecasenka.sk
Telefónne číslo: +421 907 401 421