POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

obchodnej spoločnosti eČasenka, s.r.o., so sídlom Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO 48 322 989, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 28697/S (ďalej v texte len „eČasenka, s.r.o.“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

Spoločnosť eČasenka, s.r.o. prijala túto politiku ochrany osobných údajov (ďalej v texte aj „Politika“ v príslušnom gramatickom tvare) na stanovenie a udržanie primeraného stupňa ochrany osobných údajov a informovanie dotknutých osôb o účeloch, spôsoboch spracovania ich osobných údajov a ich právach vyplývajúcich z právnych predpisov regulujúcich ochranu osobných údajov. Táto Politika sa vzťahuje na spracovávanie osobných údajov, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. získava a spracúva buď sama alebo spolu s ďalšími prevádzkovateľmi v rámci svojej podnikateľskej činnosti od svojich klientov a zákazníkov nachádzajúcich sa v Európskej únii.

 

Spoločnosť eČasenka, s.r.o. rešpektuje právo každej fyzickej osoby na jej súkromie a preto používa všetky nutné opatrenia a robí maximum pre to, aby zabezpečila bezpečnosť všetkých informácií a osobných údajov, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. získa. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. sa vždy usiluje, aby jej konanie bolo v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej v texte aj „GDPR“ v príslušnom gramatickom tvare) a so zákonom č. 18/2018 Z: z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

Táto Politika stanovuje postupy spracúvania osobných údajov, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. vykonáva. Konkrétne informácie a podrobnosti k jednotlivému spracúvaniu osobných údajov spoločnosť eČasenka, s.r.o. poskytuje vždy pri konkrétnom zbere osobných údajov, pokiaľ to GDPR alebo Zákon vyžaduje. V prípade, ak sa konkrétne informácie alebo podrobnosti líšia od informácii v tomto dokumente, tieto konkrétne informácie alebo podrobnosti majú prednosť pred touto Politikou ochrany osobných údajov.

 

Táto Politika sa skladá z nasledujúcich šiestich častí:

 

 1. Ochrana osobných údajov získaných pri poskytovaní služieb spoločnosti eČasenka, s.r.o. (uzatvorením zmluvy so spoločnosťou eČasenka, s.r.o.) získaných prostredníctvom kioskov, web-rozhrania a od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;
 2. Ochrana osobných údajov získaných pri poskytovaní služby Dotazník spoločnosti eČasenka, s.r.o. (uzatvorením zmluvy so spoločnosťou eČasenka, s.r.o.) získaných na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby;
 3. Ochrana osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov pri poskytovaní služieb spoločnosti eČasenka, s.r.o., na základe ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. informuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ku ktorému idete na vyšetrenie o Vašej totožnosti;
 4. Ochrana osobných údajov získaných za účelom marketingu obchodných partnerov spoločnosti eČasenka, s.r.o., zapojenia sa do spotrebiteľskej súťaže spoločnosti eČasenka, s.r.o. a zaradenia do databázy pre zasielanie pracovných ponúk a obchodnej spolupráce na základe súhlasu dotknutej osoby;
 5. Ochrana osobných údajov získaných pri poskytovaní služieb eČasenka, s.r.o. za účelom marketingu spoločnosti eČasenka, s.r.o., kde spoločnosť eČasenka, s.r.o. uplatňuje svoj oprávnený záujem;
 6. Spoločné ustanovenia pre prvú až šiestu časť.

Prvá až piata časť tvoria samostatné celky, ktoré sú pre prehľadnosť spojené do jedného dokumentu, pričom pri každej tejto časti máte ako dotknutá osoba na úvod uvedené v akých prípadoch sa na Vás táto konkrétna časť Politiky vzťahuje. Posledná šiesta časť predstavuje spoločné ustanovenia, ktoré sa aplikujú pre všetky ďalšie časti (t.j. pre prvú až piatu časť) tejto Politiky, pokiaľ jednotlivé časti neurčujú inak.

PRVÁ ČASŤ – Ochrana osobných údajov získaných pri poskytovaní služieb spoločnosti eČasenka, s.r.o. (uzatvorením zmluvy so spoločnosťou eČasenka, s.r.o.) získaných prostredníctvom kioskov, web-rozhrania a od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

1.1   Táto časť Politiky sa na Vás ako dotknutú osobu vzťahuje v prípade, ak uzatvoríte so spoločnosťou eČasenka, s.r.o. zmluvu o poskytnutí služby elektronickej časenky, t.j. ak:

 • použijete čítačku občianskeho preukazu na kiosku eČasenka, s.r.o. na prečítanie identifikačných údajov z Vášho občianskeho preukazu v ambulancii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ku ktorému chcete ísť na vyšetrenie;
 • použijete portál www.ecasenka.sk na využitie služieb poskytovaných spoločnosťou eČasenka, s.r.o.;
 • použijete aplikáciu pre mobilné zariadenia spoločnosti eČasenka, s.r.o. na využitie služieb poskytovaných spoločnosťou eČasenka, s.r.o.;
 • zašlete SMS správu v zmysle pokynov na lístku vytlačeného z kiosku eČasenka alebo
 • ak Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti využil služby eČasenka, s.r.o. na komunikáciu s Vami ohľadom manažmentu a riadenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

I. Základné ustanovenia

1.2 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zbiera Vaše osobné údaje na účely uvedené v tejto časti Politiky a rozhoduje o prostriedkoch spracúvania Vašich osobných údajov (vrátane vymedzenia účelov, na ktoré sa Vaše osobné údaje zbierajú a spracúvajú) spolu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v ambulancii ktorého ste použili kiosk (čítačku občianskeho preukazu na kiosku) alebo s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ohľadom ktorého chcete využiť služby na ecasenka.sk a/alebo v mobilnej aplikácii (ďalej v texte aj „Poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.3 Použitím kiosku eČasenka na prečítanie identifikačných údajov z Vášho občianskeho preukazu alebo využitím služieb spoločnosti eČasenka, s.r.o. prostredníctvom www.ecasenka.sk alebo zaslaním SMS podľa pokynov na lístku vytlačenom z kiosku eČasenka alebo využitím aplikácie pre mobilné zariadenia eČasenka, s.r.o. uzatvárate zmluvu o poskytnutí služby spoločnosťou eČasenka, s.r.o. (ďalej v texte aj „Zmluva s eČasenka“ v príslušnom gramatickom tvare) a tým si objednali poskytnutie služieb od spoločnosti eČasenka, s.r.o. Pre potreby evidencie údajov o manažmente a poskytovaní zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom spoločnosť eČasenka, s.r.o. sprístupňuje Vaše osobné údaje spoločnosti poskytujúcej lekársky software pre Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej v texte aj „Spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare). Tieto dva subjekty (Poskytovateľ a Spoločnosť) spolu so spoločnosťou eČasenka, s.r.o. preto v zmysle príslušných ustanovení GDPR (čl. 4 bod 7 GDPR[1]) a Zákona (§ 5 písm. o) Zákona) predstavujú spolu spoločného Prevádzkovateľa, ktorý vymedzuje účel a prostriedky spracovania Vašich osobných údajov.

1.4 S Poskytovateľom, ktorý Vám už poskytuje zdravotnú starostlivosť, ste v zmysle osobitných predpisom uzavreli zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej v texte aj „Zmluva s Poskytovateľom“ v príslušnom gramatickom tvare), na základe ktorej je oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje a využívať ich na komunikáciu s Vami.

1.5 Kontaktné údaje spoločnosti eČasenka, s.r.o. sú uvedené v Článku I Šiestej časti tejto Politiky. Kontaktné údaje ostatných subjektov, ktorí sú spolu so spoločnosťou eČasenka, s.r.o. prevádzkovateľom (t.j. Poskytovateľa a Spoločnosti) sú uvedené v Politike ochrany osobných údajov týchto subjektov na ich internetových stránkach alebo v ich prevádzke.

 

II. Účel a právny základ spracovania osobných údajov

1.6  Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje iba v nevyhnutných prípadoch a v rozsahu nevyhnutnom na splneniu účelu, pre ktorý sa osobné údaje zbierajú. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje podľa tejto časti Politiky len na nasledujúci účely:

 • poskytnúť Vám ako dotknutej osobe službu riadenia a manažmentu čakania na poskytnutie služby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vrátane všetkých ďalších služieb, ktoré sú Vám poskytované prostredníctvom systému eČasenka u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti(ďalej v texte aj „Služba“ v príslušnom gramatickom tvare),
 • informovať Poskytovateľa o Vašom dopyte na ním poskytované služby a prípadne aj o Vašej totožnosti a tým zefektívniť jeho poskytovanie služby pre Vás,
 • zabezpečiť prenos informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Vašej osobe do lekárskeho software užívaného Poskytovateľom pre účely plnenia povinností v zmysle osobitných predpisov na úseku zdravotnej starostlivosti, 
 • informovať Vás o termínoch poskytovania zdravotnej starostlivosti u Poskytovateľa. a to na základe uzavretia Zmluvy s eČasenka, s.r.o. a/alebo Zmluvy s Poskytovateľom.

1.7 Právny základ, na základe ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje na účel uvedené v bode 1.6 tohto článku, je daný podľa Článku 6 bod 1 písm. b) GDPR že:

 • spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy s eČasenka(o poskytnutí služby spoločnosťou eČasenka, s.r.o.), a/alebo na plnenie Zmluvy s Poskytovateľom(o poskytovaní zdravotnej starostlivosti), ktorých zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba.

 

III. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1.8 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. môže zbierať Vaše osobné údaje na účel podľa tejto časti Politiky len z nasledujúcich zdrojov:

 • získané od Vás prostredníctvom kiosku umiestneného v ambulancii Poskytovateľa, ktorý ste použili na prečítanie Vašich identifikačných údajov z Vášho občianskeho preukazu;
 • získané od Vás online prostredníctvom www.ecasenka.sk alebo prostredníctvom aplikácií pre mobilné zariadenia eČasenka, s.r.o.,
 • získané od Poskytovateľa

1.9 Spoločnosť zbiera na splnenie účelu podľa tejto časti Politiky najmä tieto kategórie osobných údajov: identifikačné osobné údaje, t.j. meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, Vaše telefónne číslo a Vašu e-mailov adresu, prípadne tieto údaje o deťoch vo vzťahu ku ktorým ste zákonný zástupca.

 

IV. Informácia o zdieľaní Vašich osobných údajov podľa tejto časti

1.10 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. poskytuje Vaše osobné údaje na dosiahnutie účelu uvedeného v tejto časti Politiky, na ktorý sa zbierajú Vaše osobné údaje len Poskytovateľovi (u ktorého ste použili kiosk na prečítanie osobných údajov z Vášho občianskeho preukazu a/alebo ohľadom ktorého ste využili služby spoločnosti eČasenka, s.r.o. alebo ktorý Vám poskytuje zdravotnú starostlivosť) a Spoločnosti (ktorej lekársky software tento Poskytovateľ využíva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti), ktorí majú rovnako ako spoločnosť eČasenka, s.r.o. postavenie prevádzkovateľa.

 

V. Doba uchovávania osobných údajov

1.11 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. bude Vaše osobné údaje získané na dosiahnutie účelu podľa tejto časti Politiky uchovávať len počas nevyhnutne nutnej doby a za podmienky dodržania všetkých právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. tak na účel podľa tejto časti Politiky uchováva Vaše osobné údaje po dobu troch mesiacov od momentu ako Vám bola poskytnutá služba spoločnosti eČasenka, s.r.o.. Po tejto dobe spoločnosť eČasenka, s.r.o. Vaše osobné údaje vymaže.

1.12 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. uchováva Vaše osobné údaje po dobu 3 mesiacov z dôvodu vybavenia možnej reklamácie služby elektronickej časenky (t.j. aby spoločnosť eČasenka, s.r.o. vedela počas tejto doby identifikovať vadu poskytnutej služby) ako aj z dôvodu, že z hľadiska technických možností je potrebný určitý čas na ich vymazanie.

 

DRUHÁ ČASŤ – Ochrana osobných údajov získaných pri poskytovaní služby Dotazník spoločnosti eČasenka, s.r.o. (uzatvorením zmluvy so spoločnosťou eČasenka, s.r.o.) získaných na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby

2.1 Táto časť Politiky sa na Vás ako dotknutú osobu vzťahuje v prípade, ak uzatvoríte so spoločnosťou eČasenka, s.r.o. zmluvu o poskytnutí služby elektronickej časenky, a to službu Dotazník prostredníctvom portálu skalebo použijete aplikáciu pre mobilné zariadenia spoločnosti eČasenka, s.r.o. na poskytnutie služby Dotazník a zároveň prostredníctvom elektronickej komunikácie udelíte spoločnosti eČasenka, s.r.o. Váš výslovný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a údajov týkajúcich sa Vášho zdravia. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. však po odovzdaní Vášho vyplneného dotazníka v zmysle zmluvy o poskytnutí služby Dotazník Poskytovateľovi následne spracúva Vaše osobné údaje výlučne ako sprostredkovateľ na základe osobitnej zmluvy s Poskytovateľom a na základe jeho pokynov.

 

I. Základné ustanovenia

2.2 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zbiera Vaše osobné údaje a Údaje týkajúce sa zdravia na účely uvedené v tejto časti Politiky a rozhoduje o prostriedkoch spracúvania Vašich osobných údajov (vrátane vymedzenia účelov, na ktoré sa Vaše osobné údaje zbierajú a spracúvajú) spolu s Poskytovateľom a po odovzdaní vyplneného dotazníka Poskytovateľovi výlučne ako sprostredkovateľ pre Poskytovateľa na základe osobitnej zmluvy s Poskytovateľom.

2.3 Vyplnením a odoslaním formulára na internetových stránkach spoločnosti eČasenka, s.r.o. – www.ecasenka.sk alebo vyplnením a odoslaním tohto formulára prostredníctvom mobilnej aplikácie spoločnosti eČasenka, s.r.o. si objednáte poskytnutie služby Dotazník (ďalej v texte aj „Služba Dotazník“ v príslušnom gramatickom tvare), pričom momentom akceptácie objednania tejto služby zo strany spoločnosti eČasenka, s.r.o. dochádza medzi Vami a spoločnosťou eČasenka, s.r.o. k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí Služby Dotazník. Pre poskytnutie Služby Dotazník spoločnosť eČasenka, s.r.o. poskytuje Vaše osobné údaje a Údaje týkajúce sa zdravia Poskytovateľovi, s ktorým spoločnosť eČasenka, s.r.o. v zmysle príslušných ustanovení GDPR (čl. 4 bod 7 GDPR) a Zákona (§ 5 písm. o) Zákona) predstavuje spoločného Prevádzkovateľa, ktorý vymedzuje účel a prostriedky spracovania Vašich osobných údajov a Údajov týkajúcich sa zdravia.

2.4 Poskytovateľom, ktorý Vám už poskytuje zdravotnú starostlivosť, ste v zmysle osobitných predpisom uzavreli zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej v texte aj „Zmluva s Poskytovateľom“ v príslušnom gramatickom tvare), na základe ktorej je oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje a Údaje týkajúce sa Vášho zdravia a využívať ich na komunikáciu s Vami.

2.5 Kontaktné údaje spoločnosti eČasenka, s.r.o. ako aj Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené v Článku I Šiestej časti tejto Politiky. Kontaktné údaje Poskytovateľa, ktorý je spolu so spoločnosťou eČasenka, s.r.o. prevádzkovateľom sú uvedené v Politike ochrany osobných údajov tohto subjektu na jeho internetových stránkach alebo v ich prevádzke.

 

II. Účel a právny základ spracovania osobných údajov

2.6 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje a Údaje týkajúce sa zdravia uvedené vo vyplnenom dotazníku iba v nevyhnutných prípadoch a v rozsahu nevyhnutnom na splneniu účelu, pre ktorý sa osobné údaje zbierajú. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje a Údaje týkajúce sa zdravia podľa tejto časti Politiky len na nasledujúci účel:

 • poskytnúť Vám ako dotknutej osobe Službu dotazník a prostredníctvom tejto služby informovať Poskytovateľa, ku ktorému chcete ako dotknutá osoba ísť na vyšetrenie o Vašej totožnosti a zdravotných ťažkostiach bez nutnosti Vašej osobnej návštevy v ambulancii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zabezpečenia komunikácie medzi Vami ako dotknutou osobou a Poskytovateľom na diaľku ako opatrenie na zníženie rizika nákazy vírusom SARS-CoV-2 Poskytovateľa v prípade, ak môžete byť (ako dotknutá osoba) nakazený týmto vírusom ako aj zníženia rizika Vašej nákazy v ambulancii Poskytovateľa vírusom SARS-CoV;
 • poskytnúť Vám ako dotknutej osobe Službu dotazník a prostredníctvom tejto služby informovať Poskytovateľ, ku ktorému chcete ako dotknutá osoba ísť na vyšetrenie o Vašich zdravotných ťažkostiach pred Vašou návštevou Poskytovateľa tak, aby sa Poskytovateľ vedel pripraviť na Vašu návštevu v ambulancii čo najlepšie a pomohol Vám vyriešiť Vaše zdravotné problémy čo najefektívnejšie a zároveň aby sa predišlo k šíreniu nebezpečne nákazlivých chorôb a aby si v prípade nebezpečne nákazlivých ľudských chorôb Poskytovateľ splnil svoju povinnosť podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencií a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov

 

2.7 Právny základ, na základe ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje a Údaje týkajúce sa zdravia na účel uvedený v bode 2.6 tohto článku, je daný podľa Článku 6 bod 1 písm. b) v spojení s Článkom 9 ods. 2 písm. a) GDPR že:

 • spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy uzatvorenej medzi Vami a spoločnosťou eČasenka, s.r.o.(o poskytnutí Služby Dotazník spoločnosťou eČasenka, s.r.o.), a/alebo na plnenie Zmluvy s Poskytovateľom(o poskytovaní zdravotnej starostlivosti), ktorých zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba v spojení s udelením Vášho výslovného súhlasu so spracovaním Vašich údajov týkajúcich sa zdravia podľa Článku 9 bod 2 písm. a) GDPR (ako podmienky pre spracovanie osobitnej kategórie Vašich osobných údajov – Údajov týkajúcich sa Vášho zdravia) na základe Vášho výslovného súhlasu.

 

III. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

2.8 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. môže zbierať Vaše osobné údaje na účel podľa tejto časti Politiky len z nasledujúcich zdrojov:

 • získané od Vás online prostredníctvom vyplnenia dotazníka na www.ecasenka.sk alebo prostredníctvom vyplnenia tohto dotazníka v aplikácií pre mobilné zariadenia eČasenka, s.r.o.,

2.9 Spoločnosť zbiera na splnenie účelu podľa tejto časti Politiky najmä tieto kategórie:

 • osobných údajov: identifikačné osobné údaje, t.j. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, Vaše telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o Vašom zamestnávateľovi a cestovateľskej anamnéze;
 • údajov týkajúcich sa zdravia – údaje o Vašom zdravotnom stave a zdravotných ťažkostiach v čase vyplnenia dotazníka, a to údaje týkajúce sa zdravia požadované Poskytovateľom v konkrétnom dotazníku napr. telesnej teplote, dýchaní, dušnosti pri námahe, údaje o tom či máte triašku, kašeľ, hnačku, búšenie srdca, bolesť hlavy, bolesti celého tela a celkovú slabosť a údaje o tom či ste zvracali a či vykašliavate hlieny.

IV. Informácia o zdieľaní Vašich osobných údajov podľa tejto časti

2.10 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. poskytuje Vaše osobné údaje na dosiahnutie účelu uvedeného v tejto časti Politiky, na ktorý sa zbierajú Vaše osobné údaje len výlučne Poskytovateľovi (u ktorého chcete využiť poskytnutie Služby Dotazník), ktorý má rovnako ako spoločnosť eČasenka, s.r.o. postavenie prevádzkovateľa.

 

V. Doba uchovávania osobných údajov

2.11 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. bude Vaše osobné údaje získané na dosiahnutie účelu podľa tejto časti Politiky uchovávať len počas nevyhnutne nutnej doby a za podmienky dodržania všetkých právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. tak na účel podľa tejto časti Politiky uchováva Vaše osobné údaje po dobu troch mesiacov od momentu ako Vám bola poskytnutá Služba Dotazník spoločnosťou eČasenka, s.r.o.. Po tejto dobe spoločnosť eČasenka, s.r.o. Vaše osobné údaje a Údaje týkajúce sa zdravia (okrem Vašich osobných údajov uvedených vo výslovnom súhlase s poskytnutím osobných údajov a údajov týkajúcich sa zdravia z dôvodu preukázania, že tento súhlas ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. udelili) vymaže.

2.12 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. uchováva Vaše osobné údaje a Údaje týkajúce sa zdravia po dobu 3 mesiacov z dôvodu vybavenia možnej reklamácie služby elektronickej časenky (t.j. aby spoločnosť eČasenka, s.r.o. vedela počas tejto doby identifikovať vadu poskytnutej služby) ako aj z dôvodu, že z hľadiska technických možností je potrebný určitý čas na ich vymazanie.

 

TRETIA ČASŤ – Ochrana osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov pri poskytovaní služieb spoločnosti eČasenka, s.r.o., na základe ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. informuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ku ktorému idete na vyšetrenie o Vašej totožnosti

3.1 Táto časť Politiky sa na Vás ako dotknutú osobu vzťahuje v prípade, ak poskytnete spoločnosti eČasenka, s.r.o. výslovný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov ktorý ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytli využitím Vášho občianskeho preukazu, ktorý ste priložili ku kiosku spoločnosti eČasenka, s.r.o. u Poskytovateľa, ku ktorému idete na vyšetrenie, a zároveň ste na Kiosku kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ prejavili svoju vôľu udeliť spoločnosti eČasenka, s.r.o. súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov vykonaním týchto potvrdzujúcich úkonov (zakliknutím tlačidla „súhlasím“ so spracovaním osobných údajov a priložením občianskeho preukazu ku kiosku spoločnosti eČasenka, s.r.o.) alebo ktorý ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytli kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ pri objednaní niektorej zo služieb na internetových stránkach spoločnosti eČasenka, s.r.o. alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo ktorý ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytli kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ na Kiosku spoločnosti eČasenka, s.r.o. v ambulancii Poskytovateľa.

 

I. Základné ustanovenia

3.2 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zbiera Vaše osobné údaje na účely uvedené v tejto časti Politiky výlučne sama, a to na účely informovania Poskytovateľa, ku ktorému idete na vyšetrenie o Vašej príslušnosti k zdravotnej poisťovni a poskytnúť mu informáciu o tom, či máte uhradené zdravotné poistenie alebo informáciu o prípadných nárokoch, ktoré má voči Vám Vaša zdravotná poisťovňa na úhradách zdravotnej starostlivosti. Prevádzkovateľom, ktorý vymedzuje účel a prostriedky spracovania Vašich osobných údajov na dosiahnutie účelu podľa tejto časti Politiky je preto výhradne spoločnosť eČasenka, s.r.o.

3.3  Kontaktné údaje spoločnosti eČasenka, s.r.o. sú uvedené v Článku I Šiestej časti tejto Politiky.

 

II. Účel a právny základ spracovania osobných údajov

3.4 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje podľa tejto časti Politika iba v nevyhnutnom rozsahu na splnenie účelu, pre ktorý sa osobné údaje zbierajú. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje podľa tejto časti Politiky až po poskytnutí Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytnete využitím Vášho občianskeho preukazu, ktorý ste priložili ku kiosku spoločnosti eČasenka, s.r.o. u Poskytovateľa, ku ktorému idete na vyšetrenie, čím ste prejavili vôľu udeliť spoločnosti eČasenka, s.r.o. súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov vykonaním tohto potvrdzujúceho úkonu (priložením občianskeho preukazu ku kiosku spoločnosti eČasenka, s.r.o.) alebo ktorý ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytli kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ pri objednaní niektorej zo služieb na internetových stránkach spoločnosti eČasenka, s.r.o. alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo ktorý ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytli kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ na Kiosku spoločnosti eČasenka, s.r.o. v ambulancii Poskytovateľa na nasledujúci účel:

 • informovať Poskytovateľa, ku ktorému idete na vyšetrenie o Vašej totožnosti, t.j. poskytnúť mu informácie o Vašom mene, priezvisku a rodnom čísle (aby si Poskytovateľ vedel pripraviť pre Vaše vyšetrenie alebo poskytnutie inej služby ako je napr. vystavenie receptu, Vašu zdravotnú dokumentáciu), Vašej príslušnosti k zdravotnej poisťovni a poskytnúť mu informácie o tom, či máte nárok na plnú, alebo nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť a poskytnúť Vám ako dotknutej osobe všetky ďalšie služby spoločnosti eČasenka, s.r.o. v súlade s Článkom I tejto Politiky.

3.5 Právny základ, na základe ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje na účel uvedený v bode 3.4 tohto Článku, je daný:

 • podľa Článku 6 bod 1 písm. a) GDPR v spojení s v spojení s čl. 9 bod 2. písm. a) Nariadenia GDPR resp. podľa § 13 ods. 1 písm. a) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) Zákona, t.j. že ste vyjadrili výslovný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

 

III. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

3.6 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. môže zbierať Vaše osobné údaje na účel podľa tejto časti Politiky len z nasledujúcich zdrojov:

 • od Vašej zdravotnej poisťovne, ktorá spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytuje Vaše osobné údaje v zmysle tohto súhlasu na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi zdravotnou poisťovňou a spoločnosťou eČasenka, s.r.o.;
 • osobných údajov, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. získala od Vás prostredníctvom kiosku umiestneného v ambulancii Poskytovateľa, ktorý ste použili na prečítanie Vašich identifikačných údajov z Vášho občianskeho preukazu;
 • osobných údajov získaných od Vás online prostredníctvom www.ecasenka.sk alebo prostredníctvom aplikácií pre mobilné zariadenia eČasenka s.r.o.,

3.7 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zbiera na splnenie účelu podľa tejto časti Politiky, pre ktorý ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov len tieto kategórie osobných údajov:

 • identifikačné osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a rodné číslo;
 • údaje o tom, v akej zdravotnej poisťovni máte uzatvorené Vaše zdravotné poistenie;
 • údaje o tom, či Vaša zdravotná poisťovňa voči Vám eviduje neuhradené peňažné nároky a ak áno tak v akom rozsahu.

 

IV. Informácie o zdieľaní Vašich osobných údajov podľa tejto časti

3.8 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. poskytuje Vaše osobné údaje na dosiahnutie účelu uvedeného v tejto časti Politiky, na ktorý sa zbierajú Vaše osobné údaje len Poskytovateľovi, ku ktorému idete na vyšetrenie alebo u ktorého chcete využiť inú službu poskytujúcu spoločnosťou eČasenka, s.r.o.

 

V. Doba uchovávania osobných údajov

3.9 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. bude Vaše osobné údaje získané na dosiahnutie účelu podľa tejto časti Politiky (na základe Vášho výslovného súhlasu so spracovaním osobných údajov) uchovávať len počas nevyhnutne nutnej doby a za podmienky dodržania všetkých právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. tak na účel, pre ktorý boli osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu uchováva Vaše osobné údaje iba po dobu 3 mesiacov od poskytnutia služby, ktorú ste si objednali pri udelení tohto súhlasu (a to uvedením Vášho rodného čísla a zakliknutím tlačidla súhlasím a/alebo priložením občianskeho preukazu ku kiosku v ambulancii Vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) spoločnosti eČasenka, s.r.o. Následne spoločnosť eČasenka, s.r.o. Vaše osobné údaje poskytnuté na základe tohto súhlasu vymaže.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ – Ochrana osobných údajov získaných za účelom marketingu obchodných partnerov spoločnosti eČasenka, s.r.o., zapojenia sa do spotrebiteľskej súťaže spoločnosti eČasenka, s.r.o. a zaradenia do databázy pre zasielanie pracovných ponúk a obchodnej spolupráce na základe súhlasu dotknutej osoby

4.1 Táto časť Politiky sa na Vás ako dotknutú osobu vzťahuje v prípade, ak poskytnete spoločnosti eČasenka, s.r.o. súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov ktorý ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytli využitím Vášho občianskeho preukazu, ktorý ste priložili ku kiosku spoločnosti eČasenka, s.r.o. u Poskytovateľa, ku ktorému idete na vyšetrenie, a zároveň ste na Kiosku kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ prejavili svoju vôľu udeliť spoločnosti eČasenka, s.r.o. súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov vykonaním týchto potvrdzujúcich úkonov (zakliknutím tlačidla „súhlsím“ so spracovaním osobných údajov a priložením občianskeho preukazu ku kiosku spoločnosti eČasenka, s.r.o.) alebo ktorý ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytli kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ pri objednaní niektorej zo služieb na internetových stránkach spoločnosti eČasenka, s.r.o. alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo ktorý ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytli kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ na Kiosku spoločnosti eČasenka, s.r.o. v ambulancii Poskytovateľa.

 

I. Základné ustanovenia

4.2 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zbiera Vaše osobné údaje na účely uvedené v tejto časti Politiky výlučne sama, a to na účely marketingovej komunikácie obchodných partnerov Prevádzkovateľa a/alebo osôb, ktoré tvoria s Prevádzkovateľom skupinu spoločností; zapojenia sa Vás ako dotknutej osoby do spotrebiteľskej súťaže Prevádzkovateľa a v prípade výhry Vás ako dotknutej osoby zverejnenia výsledkov súťaže vrátane zverejnenia umiestnenia v súťaži a Osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, mesto/obec, v ktorom Vy ako Dotknutá osoba bývate na internetových stránkach Prevádzkovateľa a jeho akýchkoľvek oficiálnych účtoch v akejkoľvek sociálnych sieťach; a uchovania Vašich Osobných údajov (ako Dotknutej osoby) v databáze Prevádzkovateľa za účelom zasielania pracovných ponúk a/alebo ponúk na obchodnú spoluprácu u Prevádzkovateľa a/alebo osôb ktoré spolu s prevádzkovateľom tvoria skupinu spoločností. Prevádzkovateľom, ktorý vymedzuje účel a prostriedky spracovania Vašich osobných údajov na dosiahnutie účelu podľa tejto časti Politiky je preto výhradne spoločnosť eČasenka, s.r.o.

4.3 Kontaktné údaje spoločnosti eČasenka, s.r.o. sú uvedené v Článku I Šiestej časti tejto Politiky.

 

II. Účel a právny základe spracovania osobných údajov

4.4  Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje podľa tejto časti Politika iba v nevyhnutnom rozsahu na splnenie účelu, pre ktorý sa osobné údaje zbierajú.Spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje podľa tejto časti Politiky len na nasledujúci účely:

 • marketingovej komunikácie obchodných partnerov Prevádzkovateľa a/alebo osôb, ktoré tvoria s Prevádzkovateľom skupinu spoločností, t.j. zasielania obchodných letákov, ponúk a/alebo akýchkoľvek reklamných materiálov obchodných Partnerov Prevádzkovateľa a/alebo osôb, ktoré tvoria s Prevádzkovateľom skupinu spoločností Vám ako dotknutej osobe, prostredníctvom SMS a/alebo telefonicky a/alebo prostredníctvom e-mailu na Vašu e-mailovú adresu;
 • zapojenia sa do spotrebiteľskej súťaže Prevádzkovateľa a v prípade výhry Vás ako dotknutej osoby zverejnenia výsledkov súťaže vrátane zverejnenia umiestnenia v súťaži a Osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, mesto/obec, v ktorom Vy ako Dotknutá osoba bývate na internetových stránkach Prevádzkovateľa a jeho akýchkoľvek oficiálnych účtoch v akejkoľvek sociálnych sieťach;
 • uchovania Vašich Osobných údajov (ako Dotknutej osoby) v databáze Prevádzkovateľa za účelom zasielania pracovných ponúk a/alebo ponúk na obchodnú spoluprácu u Prevádzkovateľa a/alebo osôb ktoré spolu s prevádzkovateľom tvoria skupinu spoločností;

4.5 Právny základ, na základe ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje na účely uvedené v bode 4.4 tohto Článku, je daný:

 • podľa Článku 6 bod 1 písm. a) GDPR, t.j. že ste vyjadrili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

III. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

4.6 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. môže zbierať Vaše osobné údaje na účely podľa tejto časti Politiky len z nasledujúcich zdrojov:

 • osobných údajov, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. získala od Vás prostredníctvom kiosku umiestneného v ambulancii Poskytovateľa, ktorý ste použili na prečítanie Vašich identifikačných údajov z Vášho občianskeho preukazu;
 • osobných údajov získaných od Vás online prostredníctvom www.ecasenka.sk alebo prostredníctvom aplikácií pre mobilné zariadenia eČasenka, s.r.o.,

4.7 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zbiera na splnenie účelu podľa tejto časti Politiky, pre ktorý ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov len tieto kategórie osobných údajov:

 • identifikačné osobné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, adresa bydliska/trvalého pobytu;
 • komunikačné osobné údaje, ktorými sú telefónne číslo a e-mailová adresa

 

IV. Informácie o zdieľaní Vašich osobných údajov podľa tejto časti

4.8   Spoločnosť eČasenka, s.r.o. poskytuje Vaše osobné údaje na dosiahnutie účelov uvedených v tejto časti Politiky, na ktoré sa zbierajú Vaše osobné údaje (okrem Prevádzkovateľa) výlučne osobám, s ktorými Prevádzkovateľ tvorí skupinu spoločností

 

V. Doba uchovávania osobných údajov

4.9 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. bude Vaše osobné údaje získané na dosiahnutie účelu podľa tejto časti Politiky (na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov) uchovávať len počas nevyhnutne nutnej doby a za podmienky dodržania všetkých právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. tak na účel podľa tejto časti Politiky uchováva Vaše osobné údaje len po dobu dvoch rokov od udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov. Následne spoločnosť eČasenka, s.r.o. Vaše osobné údaje poskytnuté na základe súhlasu vymaže.

 

PIATA ČASŤ – Ochrana osobných údajov získaných pri poskytovaní služieb eČasenka, s.r.o. za účelom marketingu spoločnosti eČasenka, s.r.o., kde spoločnosť eČasenka, s.r.o. uplatňuje svoj oprávnený záujem

5.1 Táto časť Politiky sa na Vás ako dotknutú osobu vzťahuje v prípade, ak využívate resp. ste aspoň jeden krát využili služby spoločnosti eČasenka, s.r.o., teda ste aspoň jeden krát uzatvorili so spoločnosťou eČasenka, s.r.o. zmluvu o poskytovaní akejkoľvek služby prostredníctvom kiosku eČasenka a/alebo použitím čítačky občianskeho preukazu na kiosku eČasenka na prečítanie identifikačných údajov z Vášho občianskeho preukazu v ambulancii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ku ktorému chcete ísť na vyšetrenie aalebo použijete portál skna využitie služieb poskytovaných spoločnosťou eČasenka, s.r.o..; a/alebo použijete aplikáciu pre mobilné zariadenia spoločnosti eČasenka, s.r.o. na využitie služieb poskytovaných spoločnosťou eČasenka a/alebo zašlete SMS správu v zmysle pokynov na lístku vytlačenom z kiosku eČasenka a/alebo ak Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti využil služby eČasenka, s.r.o. na komunikáciu s Vami ohľadom manažmentu a riadenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. V takomto prípade existuje oprávnený záujem spoločnosti eČasenka, s.r.o. na zasielaní Vám marketingových informácii a newsletrov spoločnosti eČasenka, s.r.o., ktorými Vás spoločnosť eČasenka, s.r.o. informuje o svojich nových produktoch a službách.

 

I. Základné ustanovenia

5.2 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zbiera Vaše osobné údaje na účely uvedené v tejto časti Politiky výlučne sama, a to na účely vlastnej marketingovej komunikácie spoločnosti eČasenka, s.r.o. s Vami ako jej zákazníkmi, ktorí využívate jej služby pre zasielanie newslettrov spoločnosti eČasenka, s.r.o. ako aj akejkoľvek ďalšej obchodnej komunikácie spoločnosti eČasenka, s.r.o. s Vami o jej nových produktoch a aktivitách. Prevádzkovateľom, ktorý vymedzuje účel a prostriedky spracovania Vašich osobných údajov na dosiahnutie účelu podľa tejto časti Politiky je preto výhradne spoločnosť eČasenka, s.r.o.

5.3 Kontaktné údaje spoločnosti eČasenka, s.r.o. sú uvedené v Článku I Šiestej časti tejto Politiky.

 

II. Účel a právny základ spracovania osobných údajov

5.4 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje podľa tejto časti Politika iba v nevyhnutnom rozsahu na splnenie účelu, pre ktorý sa osobné údaje zbierajú. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje podľa tejto časti Politiky len na nasledujúci účely:

 • marketingová komunikácia spoločnosti eČasenka, s.r.o. s Vami ako jej zákazníkmi, ktorí využívate jej služby pre zasielanie newslettrov spoločnosti eČasenka, s.r.o. ako aj akejkoľvek ďalšej obchodnej komunikácie spoločnosti eČasenka, s.r.o. s Vami o jej nových produktoch a aktivitách

5.5 Právny základ, na základe ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje na účely uvedené v bode 4.4 tohto Článku, je daný:

 • podľa Článku 6 bod 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem obchodnej spoločnosti eČasenka, s.r.o. (na zasielaní jej marketingovej komunikácie Vám ako jej zákazníkovi)

 

III. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

5.6 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. môže zbierať Vaše osobné údaje na účely podľa tejto časti Politiky len z nasledujúcich zdrojov:

 • osobných údajov, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. získala od Vás prostredníctvom kiosku umiestneného v ambulancii Poskytovateľa, ktorý ste použili na prečítanie Vašich identifikačných údajov z Vášho občianskeho preukazu;
 • osobných údajov získaných od Vás online prostredníctvom www.ecasenka.sk alebo
 • prostredníctvom aplikácií pre mobilné zariadenia eČasenka, s.r.o.,

5.7 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. zbiera na splnenie účelu podľa tejto časti Politiky, pre ktorý ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov len tieto kategórie osobných údajov:

 • identifikačné osobné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, adresa bydliska/trvalého pobytu;
 • komunikačné osobné údaje, ktorými sú telefónne číslo a e-mailová adresa

IV. Informácie o zdieľaní Vašich osobných údajov podľa tejto časti

5.8 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. neposkytuje Vaše osobné údaje na dosiahnutie účelov uvedeného v tejto časti Politiky, na ktoré sa zbierajú Vaše osobné údaje žiadnym iným osobám a Vaše osobné údaje spracúva podľa tejto časti Politiky výlučne spoločnosť eČasenka, s.r.o.

 

V. Doba uchovávania osobných údajov

5.9 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. bude Vaše osobné údaje získané na dosiahnutie účelu podľa tejto časti Politiky (na základe svojho oprávneného záujmu na zasielaní marketingových zdelení spoločnosti eČasenka, s.r.o.) uchovávať len počas nevyhnutne nutnej doby a za podmienky dodržania všetkých právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. tak na účel podľa tejto časti Politiky uchováva Vaše osobné údaje len po dobu, po ktorú sa uchovávajú Vaše osobné údaje pre ich spracovanie pre poskytnutie služieb spoločnosti eČasenka, s.r.o. Vám ako dotknutej osobe, t.j. po dobu 3 mesiacov od poskytnutia služby podľa prvej a druhej časti tejto Politiky. Následne spoločnosť eČasenka, s.r.o. Vaše osobné údaje poskytnuté na základe súhlasu vymaže.

 

ŠIESTA ČASŤ – Spoločné ustanovenia pre prvú až šiestu časť

6.1 Ustanovenia tejto časti Politika sa vzťahujú na každú z predchádzajúcich častí (jedna až päť), ak jednotlivá časť neurčuje inak.

 

I. Kontaktné údaje spoločnosti eČasenka, s.r.o. a zodpovednej osoby

6.2 Kontaktnými údajmi spoločnosti eČasenka, s.r.o. ako prevádzkovateľa, na ktorých môžete spoločnosť eČasenka, s.r.o. kontaktovať sú:

adresa                  : Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, Slovenská republika

e-mail                   : info@ecasenka.sk

tel. kontakt           : +421 907 401 421

Osobnými údajmi, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, pričom identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napr. meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, údaje o pohlaví, národnosti, trvalom pobyte, čísle občianskeho preukazu, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkaz na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

6.3 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. vymenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, pričom kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:

Meno a priezvisko              : JUDr. Martin Landl

e-mail                                 : gdpr@ecasenka.sk

tel. kontakt                         : +421 911 610 261

 

II. Práva dotknutých osôb

6.4 Ako dotknutá osoba podľa Nariadenia a Zákona máte či už v prípade spracovania osobných údajov podľa prvej, druhej alebo tretej časti tejto Politiky po overení Vašej totožnosti podľa bodu 2. tohto Článku:

 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov– máte právo kedykoľvek po udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov vrátane výslovného súhlasu so spracovaním osobných údajov počas doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, tento súhlas kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom akým bol tento súhlas poskytnutý alebo vo výslovne určených prípadoch pri poskytnutí výslovného súhlasu so spracovaním osobných údajov elektronicky zaslaním e-mailu, ktorým Dotknutá osoba Prevádzkovateľovi oznámi, že odvoláva tento výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov a následnou verifikáciou Dotknutej osoby v súlade s touto Politikou ochrany osobných údajov, ktorou sa spoločnosť eČasenka, s.r.o. pri spracúvaní osobných údajov riadi;
 • požadovať od spoločnosti eČasenka, s.r.o. prístup k svojím osobným údajom a právo získať od spoločnosti eČasenka, s.r.o. potvrdenie o tom, či táto spracúva Vaše osobné údaje– na základe práva na prístup k osobným údajom máte právo aby Vám spoločnosť eČasenka, s.r.o. bezodplatne poskytla jednu kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť eČasenka, s.r.o. spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže spoločnosť eČasenka, s.r.o. účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám spoločnosť eČasenka, s.r.o. poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia;
 • na opravu osobných údajov– máte právo aby spoločnosť eČasenka, s.r.o. bez zbytočného odkladu opravila Vaše nesprávne osobné údaje alebo aby prípadné neúplné osobné údaje spoločnosť eČasenka, s.r.o. doplnila;
 • vymazanie osobných údajov– máte právo požadovať aby spoločnosť eČasenka, s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala Vaše osobné údaje, ak (A) osobné údaje už nie sú potrebné na účel podľa súhlasu, na ktorý sa získali alebo spracúvali; (B) odvoláte súhlas, na základe ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. osobné údaje spracúva; alebo (C) ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne;
 • obmedzenie spracúvania Osobných údajov– ak (A) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti eČasenka, s.r.o. overiť správnosť Vašich osobných údajov; (B) spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (C) spoločnosť eČasenka, s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účel udelený súhlasom, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov. V prípade, ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov s výnimkou spôsobu spracovania uchovávaním osobných údajov, môže spoločnosť eČasenka, s.r.o. akýmkoľvek iným spôsob spracúvať Vaše osobné údaje len s Vaším súhlasom;
 • na prenosnosť Osobných údajov– právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti eČasenka, s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám spoločnosť eČasenka, s.r.o. bránila. Máte právo na prenosnosť osobných údajov priamo od spoločnosti eČasenka, s.r.o. inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Osobných údajov– ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti eČasenka, s.r.o. alebo je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť eČasenka, s.r.o. alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu– ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s príslušných právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi ochranu osobných údajov

6.5 V prípade, ak chcete využiť niektoré z Vašich práv podľa bodu 6.4 tohto Článku a žiadosť o využitie tohto práva doručíte spoločnosti eČasenka, s.r.o. elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu alebo v listinnej podobe bez Vášho úradne osvedčeného podpisu alebo telefonicky, kedy spoločnosť eČasenka, s.r.o. môže mať dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá túto žiadosť podáva, má spoločnosť eČasenka, s.r.o. v súlade s Článkom 12 bod 6 GDPR právo požadovať od Vás dodatočné informácie alebo vykonanie určitého úkonu smerujúceho k overeniu Vašej totožnosti (t.j. pre overenie či žiadosť podala osoba, ktorá aj skutočne využila služby spoločnosti eČasenka, s.r.o. a táto spracúva jej osobné údaje) a teda spoločnosť eČasenka, s.r.o. má právo od Vás požadovať aby ste žiadosť o využitie niektorého/ých práva podľa bodu 6.4 tohto Článku doručili spoločnosti eČasenka, s.r.o. elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo listinne s Vaším úradne overeným podpisom alebo aby ste sa osobne dostavili do sídla spoločnosti eČasenka, s.r.o. na overenie Vašej totožnosti.

III. Informácie o automatizovanom rozhodovaní

6.6   Zo strany Spoločnosti nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu podľa § 22 GDPR.

 

IV. Komu spoločnosť eČasenka, s.r.o. poskytuje Vaše osobné údaje

6.7 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. nebude nikdy zdieľať Vaše osobné údaje získané na akékoľvek účely podľa tejto Politiky so žiadnou treťou stranou (ak jednotlivá časť tejto Politiky neustanovuje inak), ktorá ich hodlá použiť mimo spoločnosti eČasenka, s.r.o. pre účely marketingu (spoločnosť eČasenka, s.r.o. Vaše osobné údaje nezdieľa ani v prípade marketingu obchodných partnerov spoločnosti eČasenka, s.r.o., kedy výlučne na základe Vášho súhlasu Vám spoločnosť eČasenka, s.r.o. zasiela výlučne ich obchodné ponuky), pokiaľ by Vás spoločnosť eČasenka, s.r.o. o tomto dopredu neinformovala a k tomuto ste spoločnosti eČasenka, s.r.o. zároveň neposkytli výslovný súhlas. Spoločnosť môže zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami len vo výslovne dohodnutých prípadoch.

6.8 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. môže využívať pri spracúvaní Vašich osobných údajov na dosiahnutie účelu podľa tejto časti Politiky svojich sprostredkovateľov, t.j. tretiu osobu, ako sú obchodné spoločnosti alebo živnostníci, ktorí so spoločnosťou eČasenka, s.r.o. dlhodobo spolupracujú a v jej mene na základe osobitnej písomnej zmluvy o spracovaní osobných údajov spracúvajú Vaše osobné údaje. Tieto tretie osoby sú touto zmluvou o spracúvaní osobných údajov viazané, pričom v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi, tieto tretie osoby Vaše osobné údaje uchovávajú v súkromí, zabezpečené a budú ich spracúvať iba na základe výslovných pokynov spoločnosti eČasenka, s.r.o. Tieto tretie osoby zároveň musia poskytnúť rovnakú úroveň zabezpečenia Vašich osobných údajov ako Vám poskytuje spoločnosť eČasenka, s.r.o.

6.9 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. neprenáša Vaše osobné údaje získané na účel podľa tejto časti Politiky do tretích krajín (mimo EÚ).

 

V. Bezpečnosť osobných údajov

6.10 Spoločnosť eČasenka, s.r.o. je v zmysle GDPR a Zákona povinná prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s GDPR a Zákonom. Spoločnosť eČasenka, s.r.o. má nastavených niekoľko technických a organizačných opatrení vrátane:

 • zabezpečenia operačného prostredia, keď spoločnosť eČasenka, s.r.o. zhromažďuje Vaše osobné údaje v zabezpečenom prostredí, ktoré je prístupné len pre oprávnené osoby ako sú zamestnanci spoločnosti eČasenka, s.r.o.;
 • mechanického zabezpečenia priestorov, kde sa osobné údaje nachádzajú;
 • povolenia prístupu (t.j. zavedenie hesiel na prístup) k úložiskám, na ktorých sa nachádzajú osobné údaje;
 • zabezpečenia dátových úložísk, kde sa osobné údaje nachádzajú prostredníctvom antivírových programov a pod.;
 • pravidelného vykonávania záloh dát s Vašimi osobnými údajmi;
 • implementovania Systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013, a jeho dodržiavanie;
 • implementovania Systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 v súvislosti so službami, ktoré eČasenka, s.r.o. zabezpečuje pre svojich zákazníkov a jeho dodržiavanie.

6.11  Spoločnosť prehlasuje, že k Vaším osobným údajom majú prístup len osoby uvedené v tejto Politike.

V Lučenci dňa 31.05.2024