Reklamačný formulár zákazník

Poskytovateľ služby

IČO 48 322 989
DIČ 2120135028
IČ DPH SK2120135028


  „Zákazník má právo v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti eČasenka, s.r.o., so sídlom: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 48 322 989 a príslušnými právnymi predpismi v zmysle § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako spotrebiteľ v prípade vadného plnenia právo:
  - na bezplatné poskytnutie novej služby v prípade, ak ide o odstrániteľnú vadu služby (ktorú ste si objednali v prípade vadnej služby); alebo
  - na zľavu z ceny služby v prípade, ak ide o neodstrániteľnú vadu služby; alebo
  - na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí jednej zo služieb spoločnosti eČasenka, s.r.o. a následne vrátenie zaplateného plnenia, ak ide o neodstrániteľnú vadu služby
  V zmysle § 622 Občianskeho zákonník má Zákazník okrem uvedených práv aj právo žiadať od spoločnosti eČasenka, s.r.o. odstránenie vady poskytnutej služby, avšak vzhľadom na charakter služieb poskytovaných spoločnosťou eČasenka, s.r.o, ktoré sú poskytované v reálnom čase nie je možné odstrániť vady služby pred jej poskytnutím a preto Zákazník právo na odstránenie vady poskytnutej služby nemá.“

  * - Právo požadovať ktorýkoľvek z vyššie uvedených nárokov z poskytnutia vadnej služby má zákazník výlučne v prípade, ak:
  - ide o vady služby, ktoré poskytuje spoločnosť eČasenka, s.r.o. (napr. z dôvodu technickej vady na strane spoločnosti eČasenka, s.r.o. v dôsledku ktorej nebude Zákazník zaradený do poradia k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti), preto Zákazníkovi toto právo nepatrí v prípade, ak pôjde o nespokojnosť Zákazníka s poskytovaním služieb poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;
  - v prípade, ak vada služby bude spôsobená v dôsledku toho, že pri poskytovaní služieb spoločnosti eČasenka nedôjde k poskytnutiu súčinnosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spoločnosti eČasenka, s.r.o. zmluvne zaviazal;
  - v dôsledku okolností na strane Zákazníka;
  - v dôsledku okolností vyššej moci, najmä nie však výlučne v prípade výpadku siete mobilného operátora Zákazníka, výpadku siete internet alebo inej dátovej siete nevyhnutnej na informačné subjektov zapojených do prevádzky služieb spoločnosti eČasenka, s.r.o.