Všeobecné obchodné podmienky

vzťahujúce sa na zmluvy uzatvárané prostredníctvom:

a) kioskov eČasenka umiestnených v čakárňach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, (ďalej len
„Kiosk“),
b) web-rozhrania eČasenka nachádzajúcom sa na webovom sídle eČasenka, s.r.o. www.ecasenka.sk, (ďalej len
„Virtuálny kiosk“),
c) aplikácie pre mobilné telekomunikačné zariadenia, (ďalej len „Mobilná aplikácia“),
d) odosielania krátkych textových správ cez mobilné telekomunikačné zariadenia, (ďalej len „SMS“)

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti eČasenka, s.r.o., IČO:  48 322
989, DIČ: 2120135028, so sídlom: Svätoplukova 2, 984 01  Lučenec, Slovensko, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 28697/S (ďalej len „eČasenka“ alebo
„Spoločnosť“) sa vzťahujú na poskytovanie služby:

a) informácia o aktuálne vybavovanom poradovom čísle pacienta u PZS (ďalej len „Služba
s informáciou“
),
b) zaradenie do poradia k PZS bez privolania na ošetrenie (ďalej len „Služba zaradenie
bez privolania“
),
c) zaradenie do poradia k PZS s privolaním na ošetrenie (ďalej len „Služba zaradenie
s privolaním“
),
d) objednanie do poradia k PZS na presný čas (ďalej len „Služba objednanie na čas“),+
e) konzultácia s lekárom online prostredníctvom videohovoru na presný čas (ďalej len „Služba
videohovor“
),+
f) žiadosť o recept (ďalej len „Služba recept“),
g) žiadosť o výsledky (ďalej len „Služba výsledky“),
h) žiadosť o COVID-19 práceneschopnosť (ďalej len „Služba Covid PN“),
i) zaradenie do poradia k PZS na iný než aktuálny deň bez privolania na ošetrenie (ďalej len
„Služba objednanie bez privolania“),
j) zaradenie do poradia na iný než aktuálny deň s privolaním na ošetrenie (ďalej len
„Služba objednanie s privolaním“),
k) zaradenie pacienta do poradia k PZS priamo daným PZS (ďalej len „Služba objednanie
sestričkou“
).
l) informovanie lekára o zdravotných problémoch pacienta bez jeho osobnej návštevy v ambulancii
(ďalej len „Služba dotazník“).

Služba s informáciou, Služba zaradenie s privolaním, Služba objednanie na čas, Služba videohovor, Služba
recept, Služba výsledky, Služba Covid PN, Služba objednanie s privolaním a Služba dotazník sú spoplatnenými
službami (ďalej len „Platená služba“) a Služba zaradenie bez privolania, Služba objednanie bez
privolania a Služba rezervácia sestričkou sú bezplatnými službami (ďalej len „Neplatená
služba“
, a Platené služby a Neplatené služby ďalej spolu len „Poskytované služby“).
Služba objednanie na čas a Služba videohovor sú spoplatnenými službami výlučne v prípade potvrdenia termínu
vyšetrenia/video konzultácie. Poskytované služby sú poskytované fyzickým osobám (ďalej
len „Zákazník“) prostredníctvom (i) Kiosku alebo (ii) Virtuálneho kiosku , (iii) Mobilnej
aplikácie, alebo (iiii) SMS.

2. Definícia služieb

2.1 Služba s informáciou umožňuje Zákazníkovi získať prostredníctvom Virtuálneho kiosku alebo
Mobilnej aplikácie informácie o: a) poradovom čísle aktuálne vybavovaného pacienta, b) celkovom počte aktuálne
prihlásených pacientov čakajúcich na vybavenie, c) najbližšom možnom poradovom čísle na vybavenie, ktoré
Zákazník môže získať (informácie podľa písm. a) až c) ďalej len „Informácie“). Informácie
zobrazené na obrazovke zobrazovacieho zariadenia, prostredníctvom ktorého Zákazník Informácie zobrazuje sú
aktuálne a správne výlučne v časovom momente ich zobrazenia na tomto zobrazovacom zariadení. Kliknutím na
tlačidlo „obnoviť“ sa zobrazené Informácie aktualizujú, pričom po objednaní tejto služby má Zákazník možnosť
využiť tlačidlo „obnoviť“ po dobu 10 minút za predpokladu, že neopustí webovú lokalitu s Informáciami resp.
aplikačnú lokalitu s Informáciami. Opustenie webovej/aplikačnej lokality s Informáciami automaticky ukončí
poskytovanie tejto služby.

2.2 Služba zaradenie bez privolania umožňuje Zákazníkovi zaradiť sa do poradia k PZS na
vybavenie v jeho ambulancii (toto miesto v poradí u PZS ďalej len „Časenka“) v aktuálny deň.
K službe môže pristupovať cez Kiosk vytlačením poradového lístka alebo cez Virtuálny kiosk využitím bezplatnej
SMS alebo cez Mobilnú aplikáciu.

2.3 Služba zaradenie s privolaním umožňuje Zákazníkovi získať Časenku v aktuálny deň a aktívne
informuje pacienta formou SMS o posune poradia pacientov v ambulancii PZS a privoláva Zákazníka na návštevu PZS,
keď sa blíži jeho poradie na vybavenie. K službe môže Zákazník pristupovať cez Kiosk vytlačením si poradového
lístka a odoslaním kódu z lístka cez spoplatnenú SMS alebo cez Virtuálny kiosk alebo Mobilnú aplikáciu
s využitím spoplatnenej SMS.

2.4 Služba objednanie na čas umožňuje Zákazníkovi objednať si u PZS termín osobného vyšetrenia
na konkrétny deň (iný ako aktuálny deň počas, ktorého si Zákazník o túto službu požiada), a to buď v čase do
12:00 hod. alebo v čase od 12:00 hod. Po výbere času (buď do 12:00 hod. alebo od 12:00 hod. na konkrétny deň),
Zákazník zašle bezplatnú sms, ktorou si službu objedná. Následne bude Zákazníkovi zaslaná spoplatnená sms
s potvrdením termínu vyšetrenia, v ktorej bude uvedený konkrétny presný čas termínu vyšetrenia v požadovanom
čase (konkretizovaný na hodinu alebo minútu) zarezervovaný pre Zákazníka u PZS alebo mu bude zaslaná bezplatná
sms s oznámením, že Zákazníkom zvolený termín nie je voľný (v tomto prípade je Zákazník oprávnený zvoliť si iný
termín). K službe Zákazník pristupuje cez Virtuálny kiosk alebo Mobilnú aplikáciu s využitím spätnej
spoplatnenej sms zo strany PZS.

2.5 Služba videohovor umožňuje Zákazníkovi objednať si u PZS termín video konzultácie on-line
prostredníctvom videohovoru na konkrétny deň (iný ako aktuálny deň počas, ktorého si Zákazník o túto službu
objená), a to buď v čase do 12:00 hod. alebo v čase od 12:00 hod. Po výbere času (buď do 12:00 hod. alebo od
12:00 hod. na konkrétny deň), Zákazník zašle bezplatnú sms, ktorou si službu objedná. Následne bude Zákazníkovi
zaslaná spoplatnená sms s potvrdením termínu on-line konzultácie, v ktorej bude uvedený konkrétny presný čas
video-konzultácie v požadovanom čase (konkretizovaný na hodinu alebo minútu) alebo bude Zákazníkovi zaslaná
bezplatná sms s oznámením, že Zákazníkom zvolený termín nie je voľný (v tomto prípade je Zákazník oprávnený
zvoliť si iný termín). Zákazníkovi v prípade potvrdenia termínu video konzultácie bude následne na ním zadanú
e-mailovú adresu zaslaný e-mail, v ktorom bude opäť uvedený presný termín video konzultácie, internetový odkaz –
link na uskutočnenie video konzultácie s PZS (po kliknutí na tento link bude Zákazník presmerovaný do on-line
čakárne) a návod, ako postupovať pri video konzultácii s PZS. Zákazník následne pred potvrdeným termínom video
konzultácie klikne na link, ktorý mu bude zaslaný e-mailom po potvrdení termínu video konzultácie a následne
bude presmerovaný do on-line čakárne, kde s ním PZS následne zaháji videohovor. K službe Zákazník pristupuje cez
Virtuálny kiosk alebo Mobilnú aplikáciu.

2.6 Služba recept umožňuje zákazníkovi požiadať PZS o vystavenie receptu bez jeho osobnej
návštevy. Ako odpoveď dostane Zákazník formou SMS informáciu, že recept bol vystavený a môže si ho vyzdvihnúť
v lekárni alebo, že recept bol vystavený a môže si ho vyzdvihnúť  u PZS alebo, že žiadosť o recept je zamietnutá
a nie je ho možné vystaviť bez osobnej návštevy Zákazníka  u PZS. K službe Zákazník pristupuje cez Virtuálny
kiosk alebo Mobilnú aplikáciu s využitím spoplatnenej SMS.

2.7 Služba výsledky umožňuje Zákazníkovi požiadať PZS o zaslanie oznámenia o výsledkoch
vyšetrenia Zákazníka, ktoré absolvoval u PZS bez jeho osobnej návštevy. Ako odpoveď dostane Zákazník formou SMS
informáciu/oznámenie, že: 1/ výsledky vyšetrenia Zákazníka sú v poriadku; 2/ je potrebné dohodnúť si ďalšie
vyšetrenie u PZS alebo iného lekára; 3/ Zákazník má požiadať PZS o vystavenie receptu; 4/ o inej skutočnosti
nastavenej PZS týkajúcej sa výsledkov vyšetrenia Zákazníka. K službe Zákazník pristupuje cez Virtuálny kiosk
alebo Mobilnú aplikáciu s využitím spoplatnenej SMS.

2.8 Služba Covid PN umožňuje Zákazníkovi požiadať PZS o vystavenie/zaslanie práceneschopnosti Zákazníka
z dôvodu karantény nariadenej Zákazníkovi v dôsledku protiepidemiologických opatrení proti šíreniu COVID-19,
alebo z dôvodu ochorenia Zákazníka na COVID-19, pričom Zákazník musí PZS poskytnúť nasledovné informácie: meno,
priezvisko, rodné číslo, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, adresa kde sa zdržiava počas PN, dátum začiatku
karantény alebo dátum pozitívneho testu na COVID-19. Odpoveď dostane Zákazník formou SMS. K službe Zákazník
pristupuje cez Virtuálny kiosk alebo Mobilnú aplikáciu s využitím spoplatnenej SMS.

2.9 Služba objednanie bez privolania umožňuje Zákazníkovi získať Časenku na iný než aktuálny
deň. K službe Zákazník pristupuje cez Virtuálny kiosk využitím bezplatnej SMS služby alebo cez Mobilnú
aplikáciu.

2.9 Služba objednanie s privolaním umožňuje Zákazníkovi získať Časenku na iný než aktuálny deň
a aktívne informuje pacienta formou SMS o  posune poradia pacientov v ambulancii ZS a privoláva Zákazníka na
návštevu PZS, keď sa blíži jeho poradie na vybavenie. K službe Zákazník pristupuje cez Virtuálny kiosk alebo
Mobilnú aplikáciu s využitím spoplatnenej SMS.

2.10 Služba objednania sestričkou umožňuje Zákazníkovi zaradiť sa do poradia k PZS na iný
než aktuálny deň na základe jeho telefonického alebo osobného dojednania s PZS. Služba aktívne informuje
pacienta formou bezplatnej SMS o blížiacom sa termíne a navrhuje mu odoslanie spoplatnenej SMS, čím požiada o
Službu zaradenie s privolaním. K službe pristupuje Zákazník cez SMS, pričom dojednaním s PZS dáva súhlas na
doručenie prvotnej bezplatnej SMS.

2.11 Služba dotazník umožňuje Zákazníkovi prostredníctvom Virtuálneho kiosku alebo Mobilnej
aplikácie vyplniť u PZS on-line dotazník (podmienkou poskytnutia služby je aj uvedenie osobných údajov – mena,
priezviska, rodného čísla, bydliska, kontaktné údaje Zákazníka v rozsahu telefónne číslo a e-mailová adresa a
údaje týkajúce sa zdravia) a informovať prostredníctvom dotazníka PZS o svojich zdravotných ťažkostiach bez
nutnosti osobnej návštevy ambulancie PZS. Po obdržaní vyplneného dotazníka PZS archivuje vyplnený dotazník
a následne odošle Zákazníkovi SMS odpoveď podľa svojho uváženia. K službe Zákazník pristupuje cez Virtuálny
kiosk alebo Mobilnú aplikáciu s využitím spoplatnenej SMS.

2.12 Ak sa vo VOP hovorí o PZS, majú sa tým na mysli len tí PZS, ktorí využívajú pri riadení poriadia pacientov
pri prevádzke svojich ambulancii systém eČasenka prevádzkovaný Spoločnosťou.

2.13 Orgánom dohľadu nad predajom Služby je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 821 05  Bratislava.

2.14 Zákazník použitím Kiosku, Virtuálneho kiosku, Mobilnej aplikácie alebo objednaním Služby cez SMS súhlasí
s tým, že VOP v platnom znení budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o objednávke Služby uzatváranej medzi
Spoločnosťou a Zákazníkom (ďalej len „Zmluva“). Zmluva je uzatvorená momentom použitia Kiosku/
použitia Virtuálneho kiosku/použitia Mobilnej aplikácie/odoslaním SMS správy Zákazníkom v tvare SMS správy a na
telefónne číslo, ktoré je uvedené na webovom sídle www.ecasenka.sk alebo na lístku vytlačenom z Kiosku
v Ambulancii alebo odoslanej prostredníctvom Mobilnej aplikácie/odoslaním potvrdzujúcej sms o termíne vyšetrenia
alebo video konzultácie Zákazníkovi. Právny vzťah zo Zmluvy sa ďalej riadi doplňujúcimi informáciami uvedenými
na webovom sídle www.ecasenka.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä
zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom
znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

2.15 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho
upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na webovom sídle www.ecasenka.sk.

2.16 Ak Zákazník použije svoj občiansky preukaz na identifikáciu svojej osoby cez Kiosk, berie na vedomie, že
Kiosk prevezme osobné údaje Zákazníka v textovej podobe z občianskeho preukazu (nedochádza k preberaniu dát
z čipu) v súlade s Politikou ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná na webovom sídle www.ecasenka.sk.

3. Objednanie a čerpanie služby

3.1 Službu si Zákazník môže objednať (a uzatvoriť tak Zmluvu) jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • použitím Kiosku v Ambulancii, po čom bude Zákazníkovi z Kiosku vytlačený lístok s poradovým číslom
  a bezplatne poskytnutá Služba zaradenie do poradia bez privolania. Na vytlačenom lístku bude mať Zákazník
  informácie o tom, na aké telefónne číslo a v akom tvare a za aký poplatok môže zaslať SMS a vykonať
  objednávku Služby zaradenie do poradia s privolaním. Zákazník si Službu objedná až zaslaním SMS správy podľa
  pokynov na vytlačenom lístku.;
 • po registrácii Zákazníka na webovom sídle www.ecasenka.sk a prihlásení sa do jeho užívateľského účtu si
  Zákazník volí konkrétny typ Služby kliknutím na príslušné zreteľne označené tlačidlo vo Virtuálnom kiosku.
  Zákazník si službu objedná zaslaním SMS podľa dát vygenerovaných a zobrazených na zobrazovacom zariadení po
  kliknutí na Tlačidlo vyžiadania služby a Službu prijíma, teda čerpá bezprostredne na to prostredníctvom
  spätnej SMS;
 • po zobrazení webového sídla www.ecasenka.sk (bez registrácie a prihlásenia) si Zákazník po vybratí
  konkrétnej Ambulancie zvolí konkrétny typ Služby kliknutím na príslušné zreteľne označené tlačidlo vo
  Virtuálnom kiosku. Zákazník si službu objedná zaslaním SMS podľa dát vygenerovaných a zobrazených na
  zobrazovacom zariadení po kliknutí na Tlačidlo vyžiadania služby a Službu prijíma, teda čerpá bezprostredne
  na to prostredníctvom spätnej SMS;
 • po inštalácii Mobilnej aplikácie a prihlásení sa do svojho užívateľského účtu si Zákazník volí konkrétny
  typ Služby kliknutím na príslušné zreteľne označené tlačidlo v Mobilnej aplikácii. Zákazník si službu
  objedná zaslaním SMS podľa dát vygenerovaných a zobrazených na zobrazovacom zariadení po kliknutí na
  Tlačidlo vyžiadania služby a Službu prijíma, teda čerpá bezprostredne na to prostredníctvom spätnej SMS;
 • odoslaním SMS a objednaním služby.

3.2 Až momentom odoslania SMS správy Zákazníkom resp. v prípade Služby objednanie na čas a Služby videohovor
momentom odoslania potvrdzujúcej sms Zákazníkovi podľa bodu 3.1 VOP dochádza medzi Zákazníkom a Spoločnosťou k
uzatvoreniu Zmluvy o odplatnej službe a Zákazníkovi vzniká povinnosť úhrady v súlade s čl. 4. týchto VOP.

3.3 Podmienkou prístupu na webové sídlo www.ecasenka.sk a funkčnosti Mobilnej aplikácie je zobrazovacie
zariadenie s funkčným prístupom do siete internet. Službu s privolaním, Službu zaradenie s privolaním, Službu
objednania s privolaním, Službu objednanie na čas, Službu videohovor, Službu recept, Službu Výsledky, Službu
dotazník a Službu objednania sestričkou, (spolu ďalej len „SMS služby“) je možné čerpať len
prostredníctvom telekomunikačného zariadenia s možnosťou zasielania a prijímania SMS. Nevyhnutnou podmienkou
čerpania SMS služby je teda funkčné telekomunikačné zariadenie a funkčné pripojenie tohto zariadenia do siete
mobilného operátora.

3.4 Správnosť a aktuálnosť údajov poskytnutých v rámci Služby je závislá od správnosti používania a obsluhy
klientskeho rozhrania PZS na webovom sídle www.ecasenka.sk a Spoločnosť nezodpovedá za prípadný rozpor medzi
faktickým stavom v ambulancii PZS, on-line čakárni PZS a údajmi zobrazovanými pre daného PZS v jemu
prislúchajúcom Kiosku, Virtuálnom kiosku alebo v Mobilnej aplikácii.

3.5 V prípade objednania Služby bez privolania je možné dodatočne zmeniť túto službu pre danú Časenku na Službu
s privolaním, a to zaslaním SMS s kódom, ktorý bude uvedený v danej Časenke alebo zobrazený na zobrazovacom
zariadení, ak Zákazník ešte neopustil webovú lokalitu alebo lokalitu Mobilnej aplikácie s Informáciami (ďalej
len „Zmena služby“). Cena Zmeny služby je Zákazníkovi oznámená spoločne s kódom pre objednanie
Zmeny služby.

3.6 V prípade, ak si Zákazník objedná Službu zaradenie bez privolania alebo Službu zaradenie s privolaním
použitím Kiosku v Ambulancii PZS a zároveň na obrazovke Kiosku udelí zakliknutím tlačidla „súhlasím“ súhlas so
spracovaním osobných údajov a/alebo pri použití Kiosku pre objednanie uvedených služieb použije aj čítačku
občianskeho preukazu Kiosku eČasenka v Ambulancii na prečítanie identifikačných údajov z občianskeho preukazu
Zákazníka, Zákazník týmto súhlasí a žiada, aby spoločnosť eČasenka, s.r.o. PZS, u ktorého spoločnosť eČasenka,
s.r.o. Zákazníkovi poskytuje služby uvedené v tomto bode, informovala o totožnosti Zákazníka, t.j. o jeho mene,
priezvisku a rodnom čísle (aby si PZS vedel pre vyšetrenie Zákazníka pripraviť jeho zdravotnú dokumentáciu)
a zároveň informovala PZS o tom v akej zdravotnej poisťovni je Zákazník poistení a či má Zákazník nárok na
poskytnutie plnej alebo neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

3.7 PZS, u ktorého si chce Zákazník objednať Službu zaradenie bez privolania, Službu zaradenie s privolaním,
Službu objednanie bez privolania, Službu objedanie na čas, Službu videohovor, Službu recept, Službe výsledky,
Službu Covid PN alebo Službu objednanie s privolaním prostredníctvom webového sídla www.ecasenka.sk (bez
registrácie a prihlásenia), je oprávnený nastaviť ako podmienku pre poskytnutie týchto služieb aj zadanie mena,
priezviska a rodného čísla Zákazníka, z dôvodu aby spoločnosť eČasenka informovala PZS o totožnosti zákazníka
pred poskytnutím uvedených služieb. Poskytnutie osobných údajov podľa predchádzajúcej vety je v prípade, ak ich
poskytnutie PZS vyžaduje, podmienkou poskytnutia uvedených služieb u PZS. Zákazník je v takomto prípade povinný
zadať pri výbere jednej z týchto služieb na webovom sídle www.ecasenka.sk u PZS, ktorý zadanie týchto osobných
údajov vyžaduje, požadované osobné údaje. Zákazník zároveň môže pri zadaní osobných údajov podľa tohto bodu
udeliť spoločnosti eČasenka súhlas (zakliknutím tlačidla „súhlasím“) a požiadať spoločnosť eČasenka, s.r.o. aby
zároveň informovala PZS o tom, v akej zdravotnej poisťovni je Zákazník poistení a či má Zákazník nárok na
poskytnutie plnej alebo neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak si Zákazník objedná Službu
zaradenie bez privolania, Službu zaradenie s privolaním, Službu recept, Službu objednanie bez privolania alebo
Službu objednanie s privolaním prostredníctvom Virtuálneho kiosku (u PZS, ktorý nevyžaduje splnenie podmienok
podľa bodu 3.7 tohto článku pre poskytnutie Služieb) alebo Mobilnej aplikácie a zároveň udelí zakliknutím
tlačidla „súhlasím“ súhlas so spracovaním osobných údajov, Zákazník týmto súhlasí a žiada aby spoločnosť
eČasenka, s.r.o. PZS, u ktorého spoločnosť eČasenka, s.r.o. Zákazníkovi poskytuje služby uvedené v tomto bode,
informovala o totožnosti Zákazníka, t.j. o jeho mene, priezvisku a rodnom čísle (aby si PZS vedel pre vyšetrenie
Zákazníka pripraviť jeho zdravotnú dokumentáciu) a zároveň informovala PZS o tom v akej zdravotnej poisťovni je
Zákazník poistení a či má Zákazník nárok na poskytnutie plnej alebo neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
V prípade, ak došlo pri práci s Virtuálnym kioskom alebo Mobilnou aplikáciou k chybe a Zákazník nemá v úmysle
objednať Službu, pre ktorú klikol na Tlačidlo vyžiadania služby, nie je povinný SMS odoslať.

3.8 Virtuálny kiosk pre danú ambulanciu PZS je v prevádzke a umožňuje využívanie Služieb v závislosti od
prevádzky ambulancie PZS, vybavovania pacientov v tejto ambulancii, a jeho prevádzka v daný deň končí
v závislosti od obsadenosti ambulancie PZS, alebo na základe rozhodnutia PZS, avšak najneskôr pri ukončení
prevádzky ambulancie PZS.

3.9 Zákazník môže získať Časenku vždy len na konkrétny deň. Časenka sa neprenáša na iný deň.

3.10 Pre poskytnutie Služby videohovor je nevyhnutné, aby Zákazník okrem údajov podľa bodu 3.7 tohto Článku
poskytol aj platnú e-mailovú adresu, na ktorú mu bude zaslaný e-mail s potvrdením konkrétneho času video
konzultácie, odkaz na link na prepojenie do on-line čakárne PZS a návod ako postupovať pri video konzultácii
s PZS.

4. Platobné podmienky

4.1 Cena za Službu je účtovaná formou spoplatnenej SMS, ktorú vyúčtuje Zákazníkovi operátor mobilného
telefónneho čísla, z ktorého je Služba objednaná. Cena spätnej SMS sa pre každú Službu a danú ambulanciu PZS
zobrazí na zobrazovacom zariadení po kliknutí na Tlačidlo vyžiadania služby alebo je uvedená na lístku
vytlačenom z Kiosku v ambulancii PZS.

4.2 Služba je spoplatnená momentom odoslania SMS správy v súlade s bodom 3.1 VOP.

4.3 Cena Služby je splatná v termínoch splatnosti služieb poskytovaných operátorom mobilného telefónneho čísla,
z ktorého je Služba objednaná.

4.4 Zákazník si môže vygenerovať (následne aj vytlačiť alebo uložiť v elektronickej podobe) potvrdenie o platbe
pre ním objednané Služby na webovom sídle Spoločnosti na adrese: www.ecasenka.sk/vypis.htm po zadaní telefónneho
čísla, z ktorého bola Služba objednaná a kódu, ktorý bol na toto číslo zaslaný v SMS.

4.5 V prípade ak dôjde zo strany Zákazníka k objednaniu Platenej služby v súlade s bodom 3.2 VOP a Zákazník
objednanú Platenú službu nevyužije, je naďalej (vzhľadom k tomu, že k poskytnutiu Platenej služby dôjde už jej
objednaním) povinný zaplatiť spoločnosti eČasenka, s.r.o. za objednanú Platenú službu cenu Služby v súlade
s bodom 4.1 VOP (resp. pokiaľ už došlo k úhrade objednanej Platenej služby nevzniká Zákazníkovi nárok na
vrátenie ceny za takto objednanú Platenú službu, ktorú Zákazník nevyužil).

5. Uplatňovanie vád a reklamácie

5.1 Spoločnosť je zodpovedná za vady Služby v zmysle § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Spoločnosť však
nezodpovedá za výpadky dostupnosti Služby, neposkytnutie objednanej Služby alebo neúplné alebo nesprávne
poskytnutie Služby, ktoré nastalo v dôsledku okolností na strane Zákazníka alebo tretích subjektov alebo
v dôsledku okolností vyššej moci, najmä: výpadku siete mobilného operátora Zákazníka, výpadu siete internet
alebo inej dátovej siete nevyhnutnej na informačné prepojenie subjektov zapojených do prevádzky Kiosku,
Virtuálneho kiosku a Mobilnej aplikácie, poruchy mobilného telefónu Zákazníka alebo Kiosku u PZS.

5.2 V prípade, ak sú Zákazníkovi poskytované služby nižšej kvality, alebo menšieho rozsahu ako bolo vopred
dohodnuté, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

5.3 Zákazník má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný s vybavením
reklamácie alebo sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva. Ak Spoločnosť na žiadosť podľa predchádzajúcej
vety odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník sa môže obrátiť na
jeden zo subjektov alternatívneho riešenia sporov (ARS) podľa zákona č 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, napr. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom:
Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je za uvedeným účelom možné kontaktovať na adrese
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia
sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk, internetová adresa
https://www.soi.sk/ alebo iné oprávnené osoby zapísané v zozname
Ministerstva hospodárstva SR. Týmto nie je dotknutá možnosť Zákazníka obrátiť sa na súd.

5.4 Ak Zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný túto uplatniť bez
zbytočného odkladu najneskôr však do 2 mesiacov od poskytnutia Služby u Spoločnosti písomne na adresu jej sídla,
alebo na e-mailovej adrese info@ecasenka.sk, alebo na telefónnom čísle
+421 907 401 421, inak právo na reklamáciu zaniká.

5.5 V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby Zákazník uviedol: (i) v čom spočíva vada
poskytnutej služby, (ii) telefónne číslo, z ktorého si objednal poskytnutie Služby, (iii) svoj email a (iiii)
označenie PZS a jeho ambulancie, s ktorou mala Služba súvisieť.

5.6 Spoločnosť je povinná poučiť Zákazníka pri jeho reklamácii o jeho právach vyplývajúcich z vadnej Služby
a to prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu, z ktorej bola reklamácia uplatnená, alebo na email uvedený
v reklamácii, a to že Zákazník má právo v prípade ak ide o odstrániteľnú vadu na bezplatnú nápravu alebo
poskytnutie novej služby a v prípade, ak ide o neodstrániteľnú vadu, na primeranú zľavu z ceny služby alebo
právo od zmluvy odstúpiť. Spoločnosť zároveň zapíše reklamáciu Zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením
objektívnych okolností reklamácie. Spoločnosť je povinná po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe
vybavenia reklamácie ihneď, prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak toto nie je možné (napr. z dôvodu, že
sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu), je Spoločnosť povinná vyrozumieť Zákazníka o lehote vybavenia
reklamácie, ktorá však nemôže byť dlhšia ako 30 dní.

5.7 Spoločnosť je povinná vydať Zákazníkovi písomné potvrdenie (prostredníctvom e-mailu) o tom, kedy zákazník
právo na reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie zákazník požaduje, ako
aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania,
prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.8 Spoločnosť nezodpovedá za správnosť údajov o prevádzkovom čase ambulancie PZS, jej obsadenosti a počte
pacientov čakajúcich na ošetrenie, nakoľko tieto údaje sú poskytované a ovplyvňované PZS. Samotná Spoločnosť ani
skutočnosť, že bola objednaná Služba, negarantuje a nezabezpečuje Zákazníkovi ošetrenie a vybavenie v ambulancii
PZS. Spoločnosť neposkytuje, nesprostredkúva ani neriadi poskytovanie zdravotnej starostlivosti PZS. Spoločnosť
a jej systém eČasenka vytvára komunikačný a informačný prostriedok medzi Zákazníkom a PZS. Zrušenie alebo zmena
termínu poskytnutia úkonu zdravotnej starostlivosti zo strany PZS, na ktorý sa Zákazník prostredníctvom Služby
zaradil, nie je vadou poskytovania Služby zo strany Spoločnosti.

5.9 Spoločnosť písomne informuje Zákazníka o vybavení reklamácie, a to najneskôr do 30 dní od uplatnenia
reklamácie.

6. Ďalšie práva, poučenia a súhlasy zákazníka

6.1 Poskytovateľ nearchivuje žiadnou formou zmluvu o poskytnutí Služby so Zákazníkom a táto teda nie je
Zákazníkovi dostupná. Zmluva je uzavretá konkludentne v zmysle ods. 2.10. VOP.

6.2 Zákazník výslovne súhlasí s poskytnutím Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o Službe
v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej
na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Vzhľadom na to, že Služba je
dodaná v okamihu jej objednania v zmysle ods. 1.9. VOP, nemá Zákazník možnosť odstúpiť od zmluvy o poskytnutí
Služby a úplným poskytnutím Služby právo na odstúpenie od zmluvy o Službe zaniká. Objednaním Služby Zákazník
vyhlasuje, že bol riadne poučený a porozumel poučeniu ohľadom možnosti odstúpenia od zmluvy a o zániku možnosti
odstúpenia od zmluvy.

6.3 V prípade, ak bude objednaná Zmena služby, môže v dôsledku plynutia času a vybavovania pacientov
v ambulancii PZS byť znemožnené včasné zaslanie privolávajúcej SMS do ambulancie PZS. Zákazník má v každom čase
možnosť využiť Službu s informáciou a tým zistiť, či má pre neho Zmena služby zmysel. Poskytovateľ nezodpovedá
za prípadnú škodu alebo nenaplnenie účelu Služby s privolaním v prípade oneskorenej Zmeny služby, v dôsledku
čoho nebolo možné včas zaslať Zákazníkovi privolávajúcu SMS do ambulancie PZS.

6.4 Zákazník má právo na alternatívne riešenie sporu s Poskytovateľom v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za podmienok stanovených
týmto zákonom, pričom príslušným orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zmlúv o poskytnutí Služby je
Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné
na: www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

6.5 Zákazník objednaním Služby potvrdzuje, že sa pred objednaním Služby spôsobom primeraným použitému
prostriedku diaľkovej komunikácie (internet) oboznámil s obsahom webového sídla Poskytovateľa
na www.ecasenka.sk a týmito VOP a že s týmito súhlasí.

6.6 S pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti eČasenka v súvislosti s poskytovaním Služby sa zákazník
môže oboznámiť v Politike ochrany osobných údajov spoločnosti eČasenka dostupných na webovom sídle
www.ecasenka.sk.

V Lučenci, dňa 26.10.2020

Kontaktné údaje Poskytovateľa:
Sídlo a korešpondenčná adresa: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, Slovensko
Adresa elektronickej pošty: info@ecasenka.sk
Telefónne číslo: +421 907 401 421