Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na zmluvy uzatvárané prostredníctvom: a) kioskov eČasenka umiestnených v čakárňach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, (ďalej len „Kiosk“), b) web-rozhrania eČasenka nachádzajúcom sa na webovom sídle eČasenka, s.r.o. www.ecasenka.sk, (ďalej len „Virtuálny kiosk“), c) aplikácie pre mobilné telekomunikačné zariadenia, (ďalej len „Mobilná aplikácia“), d) odosielania krátkych textových správ cez mobilné telekomunikačné zariadenia, (ďalej…

Ochrana osobných údajov

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV obchodnej spoločnosti eČasenka, s.r.o., so sídlom Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO 48 322 989, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 28697/S (ďalej v texte len „eČasenka, s.r.o.“ v príslušnom gramatickom tvare) PREAMBULA Spoločnosť eČasenka, s.r.o. prijala túto politiku ochrany osobných údajov (ďalej v texte len „Politika“ v príslušnom gramatickom tvare) na…