managment2

Time managment v domácnosti

Aj keď teraz väčšina ľudí nepracuje, time managment je dôležitý pre náš život naďalej. Síce nám niekoľko starých úloh, povinností a aktivít odpadlo, ale nahradili ich nové, s ktorými sa musíme popasovať.

dokazat2

Dokážete byť sami sebou?

Karanténa nie je trest, ale lekcia. Vzťahy s inými ľuďmi sú mnohokrát namáhavé. Museli sme sa naučiť ako opatrne našľapovať na míny, ktoré číhajú na miestach zranení našich priateľov a blízkych, ako taktne povedať, čo si myslíme a ako si získať priazeň a pozornosť svojho okolia, aby sme sa necítili osamelí a nepotrební.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na zmluvy uzatvárané prostredníctvom: a) kioskov eČasenka umiestnených v čakárňach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, (ďalej len „Kiosk“), b) web-rozhrania eČasenka nachádzajúcom sa na webovom sídle eČasenka, s.r.o. www.ecasenka.sk, (ďalej len „Virtuálny kiosk“), c) aplikácie pre mobilné telekomunikačné zariadenia, (ďalej len „Mobilná aplikácia“), d) odosielania krátkych textových správ cez mobilné telekomunikačné zariadenia, (ďalej…

Ochrana osobných údajov

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV obchodnej spoločnosti eČasenka, s.r.o., so sídlom Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO 48 322 989, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 28697/S (ďalej v texte len „eČasenka, s.r.o.“ v príslušnom gramatickom tvare) PREAMBULA Spoločnosť eČasenka, s.r.o. prijala túto politiku ochrany osobných údajov (ďalej v texte len „Politika“ v príslušnom gramatickom tvare) na…